pearleus

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558

นครปฐม ประชุมมอบนโยบายตามแผนปฏิบัติการป้องกันยาเสพติด

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย จัดประชุมมอบนโยบายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่จังหวัดนครปฐม
             วันที่ 29 ธันวาคม 2558 ที่ห้องประชุมโรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ เป็นประธานเปิดการประชุมมอบนโยบายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2558 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559 อีกทั้งมอบแนวทางการขับเคลื่อนจากผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้กับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สามารถแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น