pearleus

วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2558

จังหวัดนครปฐมเปิดงานมหาธีรราชเจ้ารำลึกและมหกรรมวัฒนธรรม ครั้งที่ 14 ประจำปี 2559 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวนครปฐมอย่างล้นพ้น

         วันที่ 26 ธันวาคม 2558 ที่บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานมหาธีรราชเจ้ารำลึกและมหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 14 ประจำปี 2559 โดยจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เทศบาลนครนครปฐม ตลอดจนองค์กรภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2559 เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวนครปฐมอย่างล้นพ้น ทรงพัฒนาและสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์นานัปการ อีกทั้งเพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสแสดงออกถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมไทย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐมอีกด้วย

          สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีบวงสรวงถวายราชสักการะ พิธีสงฆ์ถวายราชกุศล ขบวนลูกเสือขนนก ขบวนเสือป่า และขบวนทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และงานพระราชนิพนธ์ การแสดงวัฒนธรรมของนักเรียน การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงดนตรีร่วมสมัย การเสวนาทางวิชาการ ตลอดจนการประกวด การสาธิต และการแข่งขันประเภทต่างๆ โดยประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาเที่ยวชมงานมหาธีรราชเจ้ารำลึกและมหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 14 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2559 ณ บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น