pearleus

วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558

***"พลเมืองร้อยเอ็ดการศึกษาดี มีอาชีพพอเพียง การเมืองโปร่งใส มีวินัยใฝ่คุณธรรม นำสู่ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงภาคีหน่วยงาน" วิสัยทัศน์ของการเสริมสร้างพลังคนเมืองร้อยเอ็ด***

เมื่อ 23 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. สถาบันพระปกเกล้า จัดประชุม ระดับพื้นที่อำเภอเมือง ในโครงการ "ส่งเสริม ความเป็นพลเมือง เพื่อพัฒนาร้อยเอ็ดอย่างยั่งยืน" นำโดย นาย ไพรัช หอมกลิ่น นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด กล่าวเปิดพิธี
 ชี้แจงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมความเป็นพลเมือง "เพื่อพัฒนาร้อยเอ็ด อย่างยั่งยืน"โดยสถาบันพระปกเกล้า เวที แลกเปลี่ยนความรู้ "ทำไมต้องสร้างพลเมือง พลเมืองมีความสำคัญอย่างไร" โดย อาจารย์ศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ และคณะแผนยุทธศาสตร์ การส่งเสริม ความเป็นพลเมือง เพื่อพัฒนาร้อยเอ็ด อย่างยั่งยืน นี้เป็นกรอบแนวทางพัฒนาพลเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ได้สรุปจากการประชุมระดมความคิดเห็นกับหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดร้อยเอ็ด กว่า 20 เครือข่าย ได้เกิดวิสัยทัศน์ร่วม คือ "พลเมืองร้อยเอ็ด การศึกษาดีมีอาชีพพอเพียง การเมืองโปร่งใส มีวินัยใฝ่คุณธรรม นำสู่ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงภาคีหน่วยงาน" ตลอดจนเกิดยุทธศาสตร์ความร่วมมือ 5 ยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ภายใต้ความเห็นของของทุกฝ่ายที่จะบูรณาการการทำงานเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมือง และได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม corporation hall 1 โรงแรมธนินทรกรีนปาร์คจังหวัดร้อยเอ็ด และจะมีกันทั่วไปส่วนยุทธศาสตร์พร้อมทั้งจัดแผนการดำเนินงาน ในลำดับต่อไป

รายงานข่าวโดย เดช นาคราช /ร้อยเอ็ด 094-5415101
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น