pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558

นครปฐมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

เมื่อ 24 ธันวาคม 2558 ที่บริเวณวัดไทร ตำบลท่ากระชับ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมถวายราชสักการะ เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรด้วยความจงรักภักดี
สำหรับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จัดขึ้นเพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านผลการผลิตทางการเกษตร ได้อย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร โดยบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ในส่วนของโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จัดขึ้นเพื่อให้บริการช่วยเหลือประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องออกไปรับบริการที่อำเภอหรือจังหวัด อีกทั้งเพื่อให้ส่วนราชการ ได้มีโอกาสพบปะเยี่ยมเยียนเพื่อสอบถามความทุกข์สุขและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทั่วถึง สร้างความสมานฉันท์และรอยยิ้มให้กับประชาชน ตลอดจนสร้างภาพพจน์ที่ดีของทางราชการต่อประชาชน
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และหัวหน้าส่วนราชการ ได้มอบกล้าผัก เมล็ดพันธุ์ผัก มอบพันธุ์ปลา แก่ตัวแทนเกษตรกร อีกทั้งมอบเงินสงเคราะห์ให้แก่เด็กนักเรียนในครอบครัวที่มีฐานะยากจน มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนและผู้สูงอายุ และร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในบริเวณวัดไทร จากนั้นได้เยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานราชการ และหน่วยงานภาคเอกชน ที่คอยให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่ตำบลท่ากระชับ และตำบลใกล้เคียง เดินทางมาร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน รวมทั้งสิ้นกว่า 300 คน
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น