pearleus

วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

จังหวัดนครปฐมประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด

เมื่อ 30 มิถุนายน 2560 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5  (พ.ศ.2559-2564)  ไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด และร่วมพิจารณาร่างแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 โดยมีประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

          นางฐานิยา นิยมญาติ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ร่างแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 ได้นำนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2559-2564) อีกทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครปฐม มาเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำร่างแผนฯ โดยมีโครงการ ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อที่พ่อทำ...พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสาจำนวน 25 โครงการ ที่สอดคล้องและสนับสนุนยุทธศาสตร์ของชาติ 20 ปีทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ    


          ทั้งนี้ ในที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันพิจาณาแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมเสนอแนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมประเด็นการประชาสัมพันธ์ในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นนโยบายสำคัญของจังหวัดนครปฐม เพื่อให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ระดับพื้นที่ อีกทั้งเป็นจุดเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2559-2564) ต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น