pearleus

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

มท.2 ประธานเปิดเที่ยวบินฮัจย์ปฐมฤกษ์ ที่ จ.นราธิวาส

นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานพิธีเปิดเที่ยวบินฮัจย์ปฐมฤกษ์ที่จ.นราธิวาส  เมื่อ 24 ก.ค. 60  เวลา 08.15 น. ที่อาคารเอนกประสงค์ ท่าอากาศยานนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีส่งและอำนวยพรผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ในเทศกาลฮัจย์ประจำปี 2560 (ฮ.ศ. 1438) โดยมีผู้แทนจุฬาราชมนตรี นายศักดิ์ชัย  แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครอง นายเถกิงศักดิ์ ยกศิริ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) นายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ผู้นำศาสนา ข้าราชการและผู้แสวงบุญเข้าร่วม
ในพิธีเป็นจำนวนมาก

        นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ของพี่น้องมุสลิมเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก ในเทศกาลฮัจย์ทุกปีจะมีพี่น้องมุสลิมจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ที่นครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เป็นจำนวนเกือบ 3 ล้านคน และเทศกาล ฮัจย์เป็นแหล่งรวมประชาคมโลกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ ที่ทุกคนพร้อมใจกันปฏิบัติอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ซึ่งรัฐบาลไทยได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ตลอดมา เพื่อให้พี่น้องมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ได้รับความสะดวกสบาย ปลอดภัย และได้ประกอบศาสนกิจอันสำคัญยิ่งอย่างมั่นใจ ซึ่งในปีนี้พี่น้องชาวไทยมุสลิมร่วมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ จำนวน 8,833 คน
        รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า การไปประกอบพิธีฮัจย์ นอกจากจะไปประกอบศาสนกิจตามหลักการของศาสนาอิสลามแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้ได้รู้จักและศึกษาเรียนรู้จากผู้คนจำนวนมาก ดังนั้นพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่ไปประกอบพิธีฮัจย์ จึงต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ต้องพยายามแสดงเอกลักษณ์ความเป็นมุสลิมไทยที่ดีงามให้กับพี่น้องมุสลิมประเทศอื่นๆ ได้เห็นการรักศักดิ์ศรีของมุสลิมไทยที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รักสันติ ซึ่งพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั้งหลายที่ไปประกอบพิธีฮัจย์ ก็คือผู้แทนประเทศไทยที่เป็นทูตสันติภาพในการสร้างสันถวไมตรีกับประชาคมโลกนั่นเอง ดังนั้น พี่น้องมุสลิมทุกท่านจงภูมิใจเช่นเดียวกับคนไทยทั่วประเทศ ที่รู้สึกภาคภูมิใจกับพี่น้องมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในครั้งนี้        สำหรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ในวันนี้ จังหวัดนราธิวาส ได้จัดเที่ยวบินพิเศษรับส่งผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ จากท่าอากาศยานนราธิวาส ไปยังท่าอากาศยานมาดีนะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย กำหนดไว้ 2 วัน คือ ระหว่างวันที่ 2425 กรกฎาคม 2560 จำนวน 4 เที่ยวบิน มีผู้เดินทาง จำนวน 1,151 คน นอกจากนี้ยังมีท่าอากาศยานอื่นๆ อีก 3 แห่ง ที่ให้บริการเที่ยวบินไปประกอบพิธีฮัจย์ ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ และ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ เพื่อคืนความสุขให้กับพี่น้องชาวจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้นโยบายของ คสช. และความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรศาสนา ภาคประชาสังคม กลุ่มอาสาสมัครต่างๆ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ช่วยเหลือให้ภารกิจอันสำคัญนี้ บรรลุตามวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้แสวงบุญและญาติพี่น้อง
ที่มาร่วมส่งผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิมในครั้งนี้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น