pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สค.จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 6 ก.ค.60  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) โดย สำนักงานเลขานุการกรม ได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน รับฟังการบรรยายธรรมตามอารามธรรมสถาน 2 แห่ง และศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2 แห่ง ในพื้นที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  ให้แก่ นำบุคลากร ประมาณ 40 คน โดย รับฟังการบรรยายธรรม เรื่อง “การปฏิบัติงาน คือ การปฏิบัติธรรม” ณ วัดโปรดเกศเชษฐาราม และรับฟังการบรรยาย เรื่อง “การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากการคัดแยกขยะ” พร้อมทั้งศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถาปัตยกรรม ณ วัดจากแดง และศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และรับฟังการบรรยาย เรื่อง คลองแห่งพระมหากรุณาธิคุณ “คลองลัดโพธิ์” ตลอดจนรับฟังการบรรยายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพิพิธภัณฑ์สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม ตามรอยพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ณ สะพานภูมิพล 1 และ 2


*****************

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น