pearleus

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

นครปฐม รมว.เกษตรฯ ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี

เมื่อ 14 กรกฎาคม 2560 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เพื่อรับฟังบรรยายสรุปความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ พร้อมพบปะเกษตรกรและเยี่ยมชมพื้นที่ดำเนินโครงการฯ ซึ่งในพื้นที่จังหวัดนครปฐม แบ่งเป็น 132 ชุมชน จาก 106 ตำบล 930 หมู่บ้าน โดยมีการเสนอ 236 โครงการ วงเงิน 149 ล้านบาท ขณะนี้สำนักงบประมาณเขต หรือ CBO เห็นชอบงบประมาณแล้วทั้ง 236 โครงการ โดยมีเกษตรเกษตรกรได้รับประโยชน์จากโครงการ 50,635 ราย จาก 138,991 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.43 เกษตรกรในชุมชนได้รับประโยชน์รายได้เฉลี่ย 1,226.60 บาทต่อราย สำหรับกิจกรรมที่ทางชุมชนเสนอเข้าร่วมโครงการฯ จะเน้นความต้องการและความพร้อมของชุมชนเป็นสำคัญ อาทิ โครงการทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา โครงการทำขนมจีนจากข้าวแปลงใหญ่ และโครงการเลี้ยงปลานิล เป็นต้น

          พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า สำหรับการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีฯ ที่จังหวัดนครปฐมในครั้งนี้ มีโครงการหลักที่สำคัญคือการแก้ไขปัญหาผักตบชวาที่เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนมาทำเป็นปุ๋ยหมักเพื่อแจกจ่ายแก่สมาชิกและจำหน่ายในพื้นที่ อีกทั้งโครงการที่นำข้าวจากนาแปลงใหญ่มาทำเป็นขนมจีน ซึ่งเป็นโครงการที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการเพิ่มมูลค่าในการขายข้าวจากปกติ 100 กิโลกรัม จะขายได้ไม่เกิน 1,500 บาท หากนำมาทำขนมจีน จะสามารถขายได้ถึง 5,000 บาท หลังจากนั้นจะนำเงินรายได้มาตั้งเป็นกองทุนในการดำเนินโครงการต่อไป ซึ่งวัตถุประสงค์ที่สำคัญของโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน คือความต้องการที่เกิดจากชุมชนจริงๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์และรายได้ สามารถนำไปเงินใช้หมุนเวียนดำเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการใช้วัสดุภายในพื้นที่ เพื่อให้ผู้ที่ดำเนินโครงการอื่นๆ ได้รับประโยชน์ร่วมกัน

          ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดนครปฐม ที่ได้รับการอนุมัติ จำนวน 236 โครงการ คาดว่าในช่วงสัปดาห์หน้าจะสามารถดำเนินการจ่ายเงินผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้แก่ทุกชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ จึงขอให้คณะกรรมการบริหารจัดการโครงการมีความเข้มแข็งและดำเนินงานด้วยความโปร่งใสสุจริต เพื่อให้โครงการเกิดความยั่งยืนและกระจายไปสู่ประชาชนในชุมชนที่คัดเลือกได้อย่างทั่วถึงอีกด้วย0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น