pearleus

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

อธิบดีสค.เปิดโครงการฯ-เยี่ยมธุรกิจเครือข่ายกลุ่มอาชีพ


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. - 2 ก.ค.60 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา หน่วยงานในสังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินธุรกิจแก่เครือข่ายกลุ่มอาชีพ ปี 2560 โดยในวันที่ 1 ก.ค.นายเลิศปัญญา  บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินธุรกิจแก่เครือข่ายกลุ่มอาชีพ ปี 2560 พร้อมเยี่ยมชม ผลิตภัณฑ์ และให้คำแนะนำแก่กลุ่มอาชีพ


โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นตัวแทนกลุ่มอาชีพที่ผ่านการฝึกอาชีพตามโครงการฝึกอาชีพในชุมชนจากจังหวัดสงขลา พัทลุง สตูล ตรัง นครศรีธรรมราช ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวม 160 คน โดยมีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของกลุ่มด้านการบริหารจัดกลุ่ม การตลาด การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการสร้างตราสินค้า การออกแบบตกแต่งหน้าเพื่อดึงดูดลูกค้าพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวฯ ความเสมอภาคหญิงชาย รวมถึงกลุ่มอาชีพได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา********************

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น