pearleus

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

มท.ประชุมหารือเครือข่าย เตรียมจัดโครงการพัฒนายุวมหาดไทย

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ประชุมหารือภาคีเครือข่ายเตรียมจัดโครงการพัฒนายุวมหาดไทย
ปลูกฝังเด็กและเยาวชนไทย เรียนรู้การเป็นผู้ให้ ทำงานรับใช้สังคม และรู้จักตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน
       
เมื่อ 13 ก.ค. 60  เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุม 3 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมเตรียมการเพื่อดำเนินโครงการพัฒนายุวมหาดไทย ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับมูลนิธิรัฐบุรุษ (พลเอก เปรม ติณสูลานนท์) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนต้นแบบที่มีจิตสำนึกสาธารณะ ตระหนักถึงส่วนรวม ฝึกฝนการเป็นผู้นำ และการเป็นผู้ให้แก่สังคม รวมทั้งรู้จักตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน เพื่อเป็นแบบอย่างเยาวชนที่มีคุณภาพและมีความพร้อมในการดูแลบ้านเมืองในอนาคต โดยมีพลเอก ดร.ศรุต นาควัชระ กรรมการบริหารมูลนิธิรัฐบุรุษฯ ผศ.นาวาอากาศโทหญิง ดร.งามละมัย ผิวเหลือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสุภาภรณ์ ดอกแก้วดี ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นิสิตจากมหาวิทยาลัยต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ
  นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยเฉพาะเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติ โดยส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเสริมสร้างความมีวินัยของคนในชาติ เช่น การจัดระเบียบสังคม การส่งเสริมความสามัคคี และความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ตระหนักถึงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อให้สังคมเกิดความสงบสุข ไม่มีความขัดแย้ง โดยการปลูกฝังแนวคิดหลักการในเรื่องดังกล่าวให้แก่เยาวชนไทย ได้เรียนรู้พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ตามหลักการ รู้ รัก สามัคคีกระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดทำโครงการพัฒนายุวมหาดไทยขึ้น ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชน ได้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษาจากหลายสถาบันการศึกษา ได้เรียนรู้และเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การทำงานร่วมกัน การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสมานฉันท์ และนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม
  สำหรับรูปแบบการดำเนินโครงการพัฒนายุวมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกับมูลนิธิรัฐบุรุษฯ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมค่ายพัฒนายุวมหาดไทย โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 กิจกรรมค่ายพี่เลี้ยงยุวมหาดไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นนิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษา จำนวน 40 คน จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินการจัดค่ายยุวมหาดไทย มีกระบวนการและหลักการในการขับเคลื่อนโครงการฯ ในลักษณะ พี่สอนน้องเน้นการให้คำปรึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมภายในค่ายฯ การแนะนำดูแลซึ่งกันและกันของกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม ส่วนที่2 กิจกรรมค่ายยุวมหาดไทย มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ 5 จากโรงเรียนในพื้นที่ที่จัดกิจกรรม จำนวน 100 คน


  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมให้กับกลุ่มเยาวชนครั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการภายใต้การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ มูลนิธิรัฐบุรุษฯ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อร่วมกันสร้างเครือข่ายเยาวชนต้นแบบ เพื่อเป็นแบบอย่างเยาวชนที่มีคุณภาพและมีความพร้อมในการดูแลบ้านเมืองในอนาคต อันเป็นการสนองพระบรมราโชวาท รู้ รัก สามัคคีและอุดมการณ์ เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินซึ่งกระทรวงมหาดไทยคาดหวังว่า เยาวชนเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญที่จะนำพาสังคมและประเทศชาติ ให้มีความสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองได้ในอนาคต

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น