pearleus

วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ชาวไทยเชื้อสายซิกข์มอบอาคารครอบครัวมาดานอุปถัมภ์ 2 ให้กับโรงเรียนฯเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อ 1 กรกฎาคม 2560 ที่โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ ตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบอาคารครอบครัวมาดานอุปถัมภ์ 2 ให้กับโรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ ตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม โดยนายศักดา สัจจะมิตร ผู้ประสานงานโครงการ กล่าวว่า นายปินเดอร์ ปาลซิงห์ มาดาน และพี่น้องชาวไทยซิกข์ หรือชาวไทยเชื้อสายอินเดีย ได้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ โดยมีเจตจำนงที่จะส่งเสริมคุณภาพทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนต่างจังหวัด ให้มีแหล่งศึกษาค้นคว้าโดยเฉพาะส่งเสริมการอ่านหนังสือหรือตำราต่างๆ อันจะส่งผลให้เด็กๆ และเยาวชนได้มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับโลกปัจจุบัน ทั้งนี้โรงเรียนหลายแห่งยังขาดแคลนงบประมาณในการสร้างอาคารเรียนให้เพียงพอกับความต้องการ ในฐานะพี่น้องชาวไทยเชื้อสายซิกข์ หรือชาวไทยเชื้อสายอินเดียที่ได้มาอาศัยพระบรมโพธิสมภาร ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงได้รวมตัวกันบริจาคเงินที่ได้จากการประกอบอาชีพ มาสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนที่มีความขาดแคลน ทั้งนี้เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยการตอบแทนคุณแผ่นดินไทยที่ได้ให้กำเนิด ได้ประกอบอาชีพอย่างสุจริต โดยการสนับสนุนโรงเรียนที่ขาดแคลนอาคารเรียนให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน

          สำหรับการก่อสร้างอาคารหลังนี้ นายปินเดอร์ ปาลซิงห์ มาดาน และครอบครัว ได้อนุมัติโครงการสร้างอาคารขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 30 เมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 270 ตามรางเมตร งบประมาณในการสร้าง จำนวน 700,000 บาท ซึ่งทางโรงเรียนจะได้ใช้ประโยชน์ในการจัดเป็นห้องประชุมในการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนต่อไป
*****************************************

อานนท์ มุ่งลิ้ม/ภาพ ชุติมา ลีนุกูล/ข่าว       
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น