pearleus

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เสวนาวิชาการพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.60 ปวงชนชาวไทยได้อะไรหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวต้อนรับผู้ที่เข้าร่วมงานรับฟังเสวนาวิชาการ " พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ปวงชนชาวไทยได้อะไร " โดย กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน จัดเสวนาขึ้นมาเพื่อให้ ผู้เข้าร่วมรับฟังสรุปสาระสำคัญของพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 โดยผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย คณะกรรมการ กนร./อกนร. ภาครัฐ ภาคเอกชน  เอ็น จี โอ ผู้แทนนายจ้าง ผู้แทนเครือข่ายแรงงาน  กกร. บริษัทนำเข้า และสื่อมวลชน มีหัวข้อเสวนาเกี่ยวกับเหตุผลการออก พ.ร.ก. บทลงโทษ ผลกระทบ และมาตรการบรรเทาผลกระทบ

ผู้ร่วมอภิปรายประกอบด้วยนายวรานนท์ ปิติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน นายสมพงศ์ สระแก้ว ผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานสมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทย รศ.แล ดิลกวิทยรัตน์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาแรงงานและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ดำเนินรายการคือ   นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และโฆษกกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น  5 อาคารกระทรวงแรงงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น