pearleus

วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยในศาลากลางจังหวัด

เมื่อ 30 มิถุนายน 2560 ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยในศาลากลางจังหวัดโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและลดความเสี่ยงจากอัคคีภัยและภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น อีกทั้งให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความตระหนักในเรื่องของการป้องกันและระงับอัคคีภัย ในสถานที่ปฏิบัติงาน การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงระงับเหตุอัคคีภัยได้ในเบื้องต้น และการอพยพหนีไฟเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ตลอดจนเตรียมความพร้อมและพัฒนากลไกของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด กำลังพล เครื่องมือ อุปกรณ์ และการติดต่อสื่อสาร เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องเข้ากับสถานการณ์ และสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนวาระประเทศไทยปลอดภัย หรือ Safety Thailand ของรัฐบาลอีกด้วย


          สำหรับการฝึกซ้อมแผนในครั้งนี้ ได้จำลองสถานการณ์เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณแผงควบคุมไฟฟ้า ภายในห้องประชุมชั้น 3 ทำให้เกิดเพลิงไหม้ลุกลามอย่างรุนแรงเป็นวงกว้าง ไม่สามารถควบคุมได้ และมีผู้ได้รับบาดเจ็บและติดอยู่ภายในเป็นจำนวนมาก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้เข้าบัญชาการเหตุการณ์ และสั่งการให้เจ้าหน้าที่นำรถดับเพลิงเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ อีกทั้งนำรถกระเช้าในการลำเลียงผู้ที่ติดอยู่ภายใน และนำผู้บาดเจ็บเข้ารับการปฐมพยาบาล ก่อนนำส่งโรงพยาบาลอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร องค์กรภาคเอกชน และมูลนิธิกู้ภัย ร่วมทำการฝึกซ้อมแผน จำนวน 45 หน่วยงาน มีผู้เข้าร่วมการฝึกรวมทั้งสิ้นกว่า 300 คน0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น