pearleus

วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

มหาดไทยกำชับทุกจังหวัดต้องบริหารการรับและจ่ายเงิน/สิ่งของบริจาคในช่วงเกิดอุทกภัยน้ำท่วมด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบราชการอย่างเคร่งครัด

เมื่อ 30 ก.ค. ที่ศาลากลางจังหวัดสกลนคร นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียง ขณะเดียวกันมีการเปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยจังหวัดและส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งมูลนิธิ/องค์กรการกุศลต่างๆ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือได้รับความเดือดร้อนนั้น
     เนื่องจากมีการออกข่าวสื่อมวลชนและ/หรือเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ว่า การเปิดรับบริจาคดังกล่าวบางแห่ง มีความไม่โปร่งใส ไม่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ อาจเป็นช่องทางให้เกิดการนำเงินและสิ่งของบริจาคไปใช้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค
     กระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการให้จังหวัดต่าง ๆ กำชับหน่วยงานและภาคเอกชนในพื้นที่ที่จะดำเนินการเปิดรับบริจาคโดยอ้างเหตุการณ์ไปช่วยเหลือ/บรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมว่าต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ มีหลักฐานให้สามารถตรวจสอบได้ เช่น การออกใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับสิ่งของบริจาคหรือเงินบริจาคไว้ให้เรียบร้อยและต้องมีการประชาสัมพันธ์แจ้งสรุปยอดรับบริจาคในแต่ละวันหรือแต่ละห้วงเวลา รวมทั้งต้องแสดงรายการจ่าย/การนำเงินไปใช้หรือสิ่งของไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยไว้ด้วย โดยอาจแสดงรายการดังกล่าวทางสื่อออนไลน์และติดป้ายประกาศไว้ในที่สาธารณะให้ชัดเจนหรือมีการแถลงข่าวการรับบริจาคเป็นระยะ ๆ ด้วยก็ได้ 
     สุดท้าย ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการรับบริจาคในส่วนของจังหวัดนั้น ขอให้จังหวัดกำหนดตัวบุคคล/เจ้าหน้าที่หรือแผนกการรับบริจาค และการแจกจ่ายไว้ให้ชัดเจนด้วยเพื่อให้มีผู้รับผิดชอบด้านการรับบริจาคและการแจกจ่ายไว้เป็นการเฉพาะและสามารถชี้แจงตรวจสอบได้ในภายหลัง

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น