pearleus

วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

มหาดไทยสั่งด่วนผู้ว่าฯทุกจังหวัดที่ประสบอุทกภัยกำชับหน่วยปฎิบัติเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อกำหนดแนวทางอพยพและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเร่งด่วน

เมื่อ 28 ก.ค. เวลา 21:00 น. ที่กระทรวงมหาดไทย นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าได้เกิดหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อ่อนกำลังลงจาก พายุดีเปรสชัน “เซินกา” (SONCA) ปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย คาดว่าหย่อมความกดอากาศต่ำนี้จะปกคลุมบริเวณดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหลายจังหวัด สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมาก
     กระทรวงมหาดไทย ได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง พบว่ามีบางพื้นที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยได้ทัน ทำให้เกิดความเสียหายมากกว่าปกติ ดังนั้น กระทรวงมหาดไทย จึงสั่งการให้ทุกจังหวัดที่ประสบอุทกภัยเร่งทบทวนและปรับปรุงระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4 มาตรการ ดังนี้
     1. ขอให้จังหวัดที่อยู่ในแนวร่องอากาศแปรปรวนพัดผ่าน เช่น พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ จะต้องกำหนดเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรายงานสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง และนำระบบสารสนเทศ (IT) ที่สามารถติดตามข้อมูลต่าง ๆได้อย่างแม่นยำถูกต้อง มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ให้ได้ด้วย
     2. ขอให้จังหวัดนำข้อมูลสภาพภูมิประเทศและภูมิสังคมของพื้นที่จริงมาประเมินหรือคาดการณ์ว่า ถ้ามีฝนตกหนักปริมาณเท่าใดจะสร้างความเสียหายให้พื้นที่ใดบ้าง รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียงจะต้องติดตามว่าปริมาณน้ำจะไหลหรือระบายมาถึงพื้นที่ตนเองเมื่อไร และให้คาดคะเนปริมาณน้ำไว้ด้วยว่า หากมีน้ำท่วมนั้น ปริมาณน้ำจะสูงขึ้นและมีปริมาณน้ำขยายไปถึงพื้นที่ใดบ้าง เพื่อกำหนดแผนอพยพประชาชนไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยได้ถูกต้องรวดเร็ว
     3.ให้จังหวัดกำหนดแนวทางแจ้งเตือนหรือช่องทางในการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้ประชาชนทราบไว้หลาย ๆช่องทาง รวมทั้งกำหนดแนวทางและวิธีการให้กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เป็นหน่วยปฏิบัติการเฝ้าระวังติดตามสภาพอุทกภัยหรือสาธารณภัยประจำพื้นที่ และรับผิดชอบดูแลการแจ้งเตือนประชาชนแบบเข้าถึงพื้นที่ระดับครัวเรือนไว้ด้วย พร้อมทั้งหามาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาสำรองหรือแผน 2 เพื่อเตรียมพร้อมกรณีแผนหรือมาตรการตามแผนปฏิบัติการฉบับแรกไม่สามารถปฏิบัติได้ด้วยสาเหตุต่าง ๆ เช่น มีปริมาณฝนตกหนักมากกว่าที่คาดการณ์ หรือเกิดอุบัติเหตุที่กักเก็บน้ำพังลงมาทำให้มีปริมาณน้ำสะสมมาเพิ่มขึ้น เป็นต้น
     4.ให้จังหวัดนำแนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกันสาธารณภัยของกระทรวงมหาดไทยที่ได้แจ้งไปแล้วหลายครั้งมาทบทวนและซักซ้อม/ทดลองปฏิบัติเพื่อหาข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนในการปฏิบัติไว้ล่วงหน้าด้วย
     สุดท้าย ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทยมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัย โดยเฉพาะผู้ที่ตกค้างในพื้นที่วิกฤต จึงได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งลำเลียงน้ำดื่มขวด และอาหารจำพวกไข่ต้ม ไก่ทอด ข้าวเหนียว เพื่อง่ายต่อการขนส่ง และรับประทานเป็นการชั่วคราวระหว่างรอการอพยพไปยังจุดปลอดภัย และหากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใดยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากทางราชการ กรุณาแจ้งมายังสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 หรือสายด่วนสาธารณภัย 1784 เพื่อชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเข้าช่วยเหลือต่อไป
     และล่าสุดเมื่อเวลา 21:00 น. จากเรดาห์สกลนคร พบกลุ่มฝนยังคงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยจะมีฝนตกชุกต่อเนื่องบริเวณตอนบนของอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี ซึ่งคาดการณ์ว่าคืนนี้จะมีฝนตกหลายชั่วโมง จึงขอให้พื้นที่ดังกล่าว เฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่โดยเร็ว

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น