pearleus

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

คณะสงฆ์ วัดป้อมวิเชียรโชฎิการาม(พระอารามหลวง)เจริญพระพุทธมนต์สวดนพเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2560

วันที่ 4 กรกฏาคม 2560 นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นำข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สมาคม ชมรม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สวดนพเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2560 ณ วัดป้อมวิเชียรโชติการาม พระอารามหลวง โดยมี พระราชปริยัติคุณ เจ้าอาวาสวัดป้อมวิเชียรโชติการาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ประธานในพิธี เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้อาราธนาศีล พราหมณ์ถว่านำคาถาถวายเครื่องบัตรพลี เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์สวดชุมนุมเทวดา สวดบทนโม บทสัมพุทเธ บทนโม 8 บทอเสวนา หลังจากนั้นประธานในพิธีได้จุดเทียนบูชาพระประจำวันพฤหัส และแขกผู้มีเกียรติจุดเทียนบูชาพระกำลังวันเกิด พราหมณ์ โหรกล่าวคาถาบูชาพระพฤหัสบดี พระสงฆ์นำสวดบทคาถา โมระปริตร 19 จบ สวดบทโพชฌังคปริตร / สิริธิติ / นักขัตตยักฯ / ภวตุ สัพพมังคลัง จากนั้นประธานได้ถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระสงค์ พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานพิธีกรวดน้ำ รับพร กราบลาพระรัตนตรัย และประธานสงฆ์ เป็นอันเสร็จพิธี.

เงาพญราหู รายงาน


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น