pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

พม. ให้การต้อนรับคณะลูกหลานไทยจากนอร์เวย์กลับมาเยือนแผ่นดินแม่ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 6 ก.ค.60 เวลา 10.00 น. ห้องพาเลซ 2 ชั้น 14 โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ คณะครูและเยาวชนจากโครงการพลังเยาวชนไทยในนอร์เวย์เยือนแผ่นดินแม่ จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมคารวะ พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ซึ่งกรมกิจการเด็กและเยาวชน นำโดย นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดโครงการดังกล่าวขึ้น ในการนี้ นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้ร่วมให้การต้อนรับ เพื่อรับนโยบายสานต่อกับโครงการหญิงไทยในต่างประเทศ ที่ได้มีการอบรมเตรียมความพร้อมหญิงไทยก่อนเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งได้จัดทำเว็บไซต์หญิงไทย (www.yingthai.net) และแอพพลิเคชั่น “Yingthai” เพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่มีประโยชน์ รวมทั้งการติดต่อสอบถามและแจ้งขอรับความช่วยเหลือในการให้คำปรึกษาต่าง ๆ ตลอดจนเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลที่จำเป็น

นอกจากนี้ พม. ยังคงมุ่งมั่นที่จะดูแลหญิงไทยและครอบครัวที่เดินทางไปใช้ชีวิตในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ดังจะเห็นได้จากโครงการนี้ ซึ่ง รมว.พม. เล็งเห็นความสำคัญของอนาคตของชาติ ทั้งที่เป็นลูกติดหญิงไทย และลูกครึ่งกับคู่สมรสใหม่ชาวต่างชาติ เพราะต่างก็มีเชื้อชาติไทยที่ใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศ ให้มีโอกาสกลับมาเมืองไทย เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย ปลูกฝังจิตสำนึกรัก และภาคภูมิใจความเป็นไทยพล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า โครงการพลังเยาวชนไทยในนอร์เวย์เยือนแผ่นดินแม่ เป็นการดำเนินงานโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กับสมาคมภาษาและวัฒนธรรมไทย – นอร์เวย์ และศูนย์การเรียน กศน. เขตเอิสท์โฟลด์ ประเทศนอร์เวย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานในประเทศนอร์เวย์ ที่ให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนไทยที่เดินทางติดตามครอบครัวไปพำนักในประเทศนอร์เวย์ เพื่อให้สามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมใหม่ได้อย่างมีความสุข โดยการดำเนินงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม การสอนภาษาไทยและนอร์เวย์ รวมทั้งการจัดทำโครงการค่ายพลังเยาวชนไทยในนอร์เวย์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย พัฒนาศักยภาพให้มีภาวะผู้นำ และรู้จักการทำงานเป็นทีม โดยสร้างความตระหนักและเกิดจิตสำนึกรักความเป็นไทย


รวมทั้งนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้และเผยแพร่ต่อไป ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 30 คน แบ่งเป็นเด็กและเยาวชน 21 คน อายุระหว่าง 15 – 22 ปีครูอาสาและคณะทำงานของศูนย์การเรียน กศน. เขตเอิสท์โฟลด์ และสมาคมภาษาและวัฒนธรรมไทย 9 คน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญ อาทิ การทัศนศึกษา การเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ การทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับเยาวชนท้องถิ่น  และการบรรยายและอภิปรายทางวิชาการ เป็นต้น ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 14 ก.ค.60 ณ กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี และนครปฐม “การเข้าร่วมของเด็กเยาวชนในโครงการครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่ได้เดินทางกลับมาเยือนประเทศไทยอันเป็นบ้านเกิด และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ทั้งด้านสังคม ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีซึ่งเป็นการส่งเสริมและเพิ่มพูนทั้งความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปปรับใช้กับตนเองต่อไป ทั้งนี้ ขอให้ทุกคนทีเข้าร่วมโครงการฯ มีความรักและความผูกพันกับประเทศไทยซึ่งเป็นแผ่นดินแม่และถ้าทุกครั้งที่มีโอกาส ขอให้ทุกคนเดินทางกลับประเทศไทย เพื่อสำนึกรักบ้านเกิด” รมว.พม.กล่าวในตอนท้าย                                            **********************


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น