pearleus

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

นครปฐม มหาวิทยาลัยมหิดลปิดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49

เมื่อ  14 กรกฎาคม 2560 ที่มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมพิธีปิดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 (49th Chemistry Olympiad) พ.ศ. 2560 ซึ่งประเทศไทยโดยกระทรวงศึกษาธิการ, สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.),มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและการพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.),สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงการต่างประเทศ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 6 - 15กรกฎาคม 2560 เนื่องในวาระสำคัญเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ผู้ทรงเป็น เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ของชาวไทย เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชันษา 60 ปี วันที่ 4  กรกฎาคม 2560  ที่ทรงมีพระปรีชาสามารถ ด้านงานวิจัยในฐานะศาสตราจารย์ด้านเคมีและพิษวิทยาจนได้รับการถวายรางวัลต่างๆ ในระดับนานาชาติ รวมถึงเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและมาตรฐานของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับนานาชาติซึ่งจะมีส่วนช่วยส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสแสดงความสามารถและได้รับประสบการณ์จากการแข่งขันเชิงวิชาการในเวทีระดับโลก โดยมีตัวแทนเยาวชนจาก 80 ประเทศทั่วโลก รวมกว่า  600 คนเข้าร่วมการแข่งขัน โอกาสนี้ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุดของโลก ได้แก่ ลำดับที่ 1จากประเทศรัสเซีย , ลำดับที่ 2 จากประเทศไต้หวันและลำดับที่ 3 จากประเทศอิหร่าน  นอกจากนี้ศาสตราจารย์ คลินิกนายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผอ.สสวท. มอบรางวัลให้แก้ผู้เข้าร่วมแข่งขันที่ได้รับรางวัลในลำดับอื่นๆอีกด้วยสำหรับผู้เข้าแข่งขันที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยได้รับรางวัล เหรียญทอง ได้แก่ นายวริศจันทรานุวัฒน์  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กรุงเทพมหานคร  และนายปภาภัทร์  ดิสนีเวทย์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  จังหวัดนครปฐม และเหรียญเงิน ได้แก่ นางสาวอภิสรา กวียานันท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร และนายบวรทัต  บุญรักษ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม

ชุติมา ลีนกูล/ข่าว/ภาพนิ่ง ปัญจะ เอี่ยมประสพชัย/ภาพเคลื่อนไหว

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น