pearleus

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สค. จัดโครงการปลูกไม้ผล -ไม้ยืนต้น พัฒนาศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ


กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย นางเบญจมาศ หะยาจันทา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ ร่วมปลูกพันธุ์ไม้ อาทิ พันธุ์ทุเรียนหมอนทอง พันธุ์เงาะโรงเรียน  ขนุนพันธ์แดงสุริยา พันธ์กล้วยหอมทอง ผักพื้นบ้าน และ ข่าเหลือง ตามโครงการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้นและพัฒนาศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

โดยเฉพาะการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 ให้บุคลากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ ได้มีส่วนร่วมในการน้อมนำและใช้ชีวิตอย่างพอเพียง  ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ
***********************

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น