pearleus

วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ลงพื้นที่จ.สงขลา-ดูงานด้านผู้สูงอายุ-ผู้พิการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. - 1 ก.ค. 60  นายเลิศปัญญา  บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ได้เดินทางศึกษาดูงาน ร่วมกับคณะกรรมาธิการปฏิรูปประเทศด้านสังคม คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบรองรับสังคมผู้สูงวัย และคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบแรงงาน และระบบคุ้มครองผู้บริโภค สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เพื่อศึกษาแนวทางในการเตรียมการรองรับสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย และศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษา

สำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ณ จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย 3 พื้นที่ ดังนี้
                 1.สถานวิจัยระบบการดูแลผู้สูงอายุไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
                 2.เทศบาลนครหาดใหญ่ (โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ)
                 3. โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากล หาดใหญ่


ในการนี้ นายประหยัด ดีอ่อง ที่ปรึกษากรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นายกันตพงษ์ รังษีสว่าง เลขานุการกรม และ นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วมสังเกตุการณ์ดังกล่าวด้วย************************


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น