pearleus

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

นครปฐม จัดทำแผนปฏิบัติการของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม

เมื่อ 24 กรกฎาคม 2560 ที่ห้องประชุมโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการประชุม work shop จัดทำแผนปฏิบัติการของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม (วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด) ซึ่งจังหวัดนครปฐมอนุมัติงบประมาณให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เป็นเงิน 70,100 บาท ทั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการ คสป. คณะกรรมการบริษัท ผู้นำกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 40 คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อุดม หงส์ชาติสกุล มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ รวมถึงจัดทำร่างแผนปฏิบัติการสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดนครปฐม

          สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อให้มีการประสานแผนปฏิบัติของกลไกขับเคลื่อน และจัดทำแผนปฏิบัติการของบริษัท รวมถึงให้ภาคีเครือข่ายรับรู้เข้าใจสถานการณ์ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน และกำหนดทิศทางเป้าหมายการขับเคลื่อนประชารัฐจังหวัดนครปฐมเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น