pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เจ้าสัวมอบทุนการศึกษา

     
เมื่อ 27 ก.ค.2560 เวลา9.30น.ณ.ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ (ประธานกรรมการมูลนิธิฯ) พร้อมด้วย คุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์(กรรมการและเลขาธิการฯ) คุณสัก กอแสงเรือง(กรรมการตรวจสอบ) คุณธนา เสนาวัฒนกุล(กรรมการฯ) คุณศิริกุล โอภาสวงศ์(กรรมการและรองเหรัญญิกฯ) คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์(กรรมการและรองเลขาธิการ) คุณจินดา บุญลาภทวีโชค(กรรมการ) คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล(กรรมการฯ) และคุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์(ผู้ช่วยกรรมการฯ) ได้เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กในระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปี2560 เป็นจำนวน 1,500 ทุน ทุนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 3,000,000 บาท(สามล้านบาทถ้วน) เพื่อให้แก่เด็กนักเรียนและผู้แทนของโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล รวม 108 สถาบันการศึกษา เพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษาและเพื่อให้โอกาสแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสได้พัฒนาเรียนรู้เพื่อเป็นบุคลากรที่ดีและรู้จักแบ่งปันในภายภาคหน้าต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น