pearleus

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ จังหวัดนครปฐม เปิดงานวันวิชาการ The Spirits of ASEAN @ PBAC เพื่อพัฒนาความสามารถของนักศึกษา ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  เมื่อ 15 มกราคม 2559 ที่บริเวณลาน PBAC Center วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานวันวิชาการ The Spirits of ASEAN @ PBAC โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 18 เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และเร่งพัฒนาความสามารถของนักศึกษา ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อีกทั้งส่งเสริมและสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงผลงาน ความสามารถพิเศษในเชิงวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาบูรณาการความรู้ ทักษะ ประสบการณ์วิชาชีพ และเทคโนโลยี พร้อมเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีม นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของนักศึกษา ครู บุคลากร รวมทั้งสร้างความร่วมมือให้ชุมชนและองค์กรภายนอกสถานศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
นายพิรุฬห์ พัฒนวงศ์ไทย ผู้รับในอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ กล่าวว่า สิ่งสำคัญของการศึกษา ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ซึ่งกระบวนการจัดการศึกษาจึงต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเติมศักยภาพ นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร จึงเป็นปัจจัยที่ช่วยเสริมสร้างความรู้ความสามารถ ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ และพัฒนางานในอาชีพต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งสถานศึกษาย่อมต้องมีบทบาทสำคัญในการเรียนรู้ เร่งสร้าง และพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยให้มีความพร้อม ทั้งด้านทักษะทางภาษา ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งทักษะวิชาชีพ เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันกับต่างประเทศ รองรับการเปิดเสรีตลาดแรงงาน การค้าและการลงทุน ซึ่งจะมีการเคลื่อนย้ายของตลาดแรงงานใน 8 สาขาวิชาชีพ
สำหรับกิจกรรมภายในงานวิชาการ มีการจัดนิทรรศการความรู้ การแสดงผลงานของนักศึกษา โครงการวิชาชีพ การแข่งขันทางวิชาการและวิชาชีพ การประกวดวงดนตรี นิทรรศการและการออกร้าน กิจกรรมทดสอบความถนัดทางอาชีพ การรับสมัครงาน และการฝึกอาชีพอิสระ รวมทั้งกิจกรรมนันทนาการและเกม โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกร่วมจัดนิทรรศการ ตลอดจนโรงเรียนต่างๆส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันและประกวดวงดนตรี และร่วมชมงาน รวมทั้งสิ้นกว่า 500 คน


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น