pearleus

วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขต 5 ตรวจราชการโครงการติดตามความความก้าวหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจขนาดกลาง และมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล

 เมื่อ 19 ม.ค. 59 นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต เดินทางมาตรวจติดตามโครงการต่าง ๆ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยมีนางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายอำพล อังคภากรณ์กุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัด ฯ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด  เพื่อติดตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนและมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ประกอบด้วย มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบลละ ล้าน,มาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข็มแข็งอย่างยั่งยืน ในการสร้างอาชีพ/สร้างรายได้,มาตรการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรในแก่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มสหกรณ์,มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล,โครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน,การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านต่าง ๆ รวมไปถึงการติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ซึ่งแต่ละโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รายงานผลความคืบหน้าของโครงการ,ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน
อย่างไรก็ตาม ในภาคบ่ายผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต พร้อมคณะได้ลงพื้นที่หมู่ที่ ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ในการตรวจติดตามการจัดทำโครงการตำบลละ ล้านบาทของพื้นที่ จากนั้นได้เดินทางไปยังจังหวัดเพชรบุรีเพื่อตรวจติดตามโครงการและมาตรการต่าง ๆ ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น