pearleus

วันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559

ปมท. ปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

ปมท. ปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
พร้อมแถลงสรุปผลการดำเนินงานช่วง 7 วันของการรณรงค์
ย้ำให้ทุกฝ่ายขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
          เมื่อ ม.ค. 59 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน       ในช่วงการเดินทาง
          โอกาสนี้ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ถลงข้อมูลสถิติอุบัติเหตุในช่วง 7 วัน ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2558  4 มกราคม 2559 ตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญและมีเจตนารมณ์มุ่งหวังที่จะลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งได้มีการรณรงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายใต้คำขวัญ สุขกาย สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย รับปีใหม่ 2559” โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนฯได้บูรณาการการทำงานร่วมกับจังหวัด อำเภอ และกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ภาคีเครือข่าย มูลนิธิ อาสาสมัครต่างๆ และภาคประชาสังคม ตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องจากผลการดำเนินงานในช่วง 7 วันที่ผ่านมา มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุรวม 3,379  ครั้ง เพิ่มขึ้น 382 ครั้ง เมื่อเทียบกับปี 2558 มีผู้เสียชีวิตรวม 380 ราย มีผู้บาดเจ็บรวม 3,505 ราย ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 85.22  รองลงมาเป็นรถยนต์กระบะ ร้อยละ 4.81 และมีจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตรัง แพร่ และระนอง
            โดยในภาพรวมสถิติมีจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มสูงขึ้น โดยส่วนใหญ่เกิดจาก      การเมาสุรา และการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากการขาดจิตสำนึกความรับผิดชอบ และความประมาทในการใช้รถใช้ถนนซึ่งแม้ว่าการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่จะสิ้นสุด   ลงแล้ว แต่รัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน โดยมุ่งเน้นแก้ปัญหาและลดความเสี่ยง       ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทั้งด้านคน ถนน ยานพาหนะ และสภาพแวดล้อม รวมทั้ง การสร้างจิตสำนึกให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน กระทรวงมหาดไทยจึงได้เน้นย้ำให้ส่วนราชการทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด อำเภอ ท้องถิ่น ได้สรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ในช่วงการรณรงค์เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างจริงจังต่อเนื่องตลอดทั้งปี ดังเช่น ที่ได้ดำเนินการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัย
          สุดท้าย ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายพลเรือน ตำรวจ ทหาร ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน อาสาสมัคร และประชาชนที่ได้ให้ความร่วมมือ เสียสละ ทุ่มเท กำลังกาย กำลังใจร่วมปฏิบัติงานเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา  0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น