pearleus

วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2559

จังหวัดนครปฐม กำหนดจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2558

นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจและประชาชนได้กำหนดจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดนครปฐมประจำปี 2558 ในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ วันที่  3 ธันวาคม ของทุกปี  เป็นวันคนพิการสากล เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ ได้รับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิก ร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้   คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม มีโอกาสได้แสดงศักยภาพให้สังคมประจักษ์ ซึ่งทำให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ ให้การยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม
สำหรับในปี 2558 นี้ องค์การสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลักของวันคนพิการสากล คือ สังคมบูรณาการด้านการเข้าถึงและการเสริมพลังเพื่อคนทั้งมวล (Inclusion matters : access and empowerment for people of all abilities) โดยมีจุดมุ่งเน้นสำคัญ 3 ประการ คือ  1. การจัดชุมชนเมืองให้ทุกคนสามารถเข้าถึง  และใช้ประโยชน์ได้ 2. การปรับปรุงระบบข้อมูลและสถิติด้านคนพิการ ๓. การรวมคนพิการ    ที่ไม่เห็นโดยประจักษ์ เช่น ด้านจิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและการพัฒนา ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กำหนดจัดงานทั้งในกรุงเทพมหานคร และภูมิภาค 76 จังหวัด ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2558 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2559  โดยกำหนดหัวข้อการจัดงานสอดคล้องกับประเด็นหลักขององค์การสหประชาชาติ โดยมีเป้าหมายให้คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ได้รับรู้และเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อาทิ บริการด้านการแพทย์ การศึกษา การประกอบอาชีพ บริการผู้ช่วยคนพิการ การปรับสภาพที่อยู่อาศัย การลดหย่อนภาษี สวัสดิการเบี้ยความพิการ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก  การพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก และการสื่อสารสำหรับคนพิการ  
ในส่วนการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2558 มีกิจกรรมประกอบด้วยพิธีมอบเกียรติบัตรแก่บริษัทที่ปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงาน    ในระดับดีเด่นยอดเยี่ยม ดีเด่นพิเศษ หน่วยงานที่สนับสนุนงานคนพิการ ประจำปี 2558 รวมถึงการแสดงศักยภาพของคนพิการ นอกจากนี้ มีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต     คนพิการ การแสดงผลิตภัณฑ์จากฝีมือคนพิการ สำหรับผู้ร่วมงานประกอบด้วย คนพิการ ครอบครัว ผู้ดูแลคนพิการ องค์กรด้านคนพิการ อาสาสมัคร เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนทั่วไป จำนวนประมาณ 500 คน


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น