pearleus

วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559

“ปีใหม่ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์”

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมพิธีมอบโล่เกียรติยศจังหวัดดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จ
ในการป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ตามโครงการ ปีใหม่ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์ย้ำให้ทุกฝ่ายร่วมกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี  
          เมื่อ 19 ม.ค. 59  เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วม  ในพิธีมอบโล่เกียรติยศจังหวัดดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จในการป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนและมอบโล่ขอบคุณองค์กรที่ให้การสนับสนุนโครงการ ปีใหม่ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์” โดยมี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษฯ เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติยศฯ ให้จังหวัดดีเด่น 5 จังหวัด และมอบโล่ขอบคุณองค์กรที่ให้การสนับสนุนโครงการ ปีใหม่ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์” 
          โอกาสนี้ นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในนามของกระทรวงมหาดไทยและศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้กล่าวขอบคุณมูลนิธิรัฐบุรุษฯ ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ได้บูรณาการดำเนินการร่วมกันกับทุกจังหวัดเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงระยะเวลา 7 วันของเทศกาลปีใหม่ 2559 ด้วยความทุ่มเทเสียสละอย่างเต็มกำลังความสามารถ จนประสบความสำเร็จไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตรัง แพร่ และระนอง นอกจากนี้ ได้มีจังหวัดที่อยู่ในกลุ่มความเสี่ยงสูง แต่สามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนได้ร้อยละ 50 จากปีที่ผ่านมา  อีกจำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี  สำหรับในระดับอำเภอนั้นมีอำเภอทั้งหมด878 อำเภอ โดยอำเภอที่ไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมีจำนวนถึง 629 อำเภอ คิดเป็นร้อยละ71.64  ซึ่งเป็นการพิสูจน์ให้เห็นเชิงประจักษ์ได้ว่าอุบัติเหตุตายเป็นศูนย์ สามารถทำได้ถ้าทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างจริงจัง
          สุดท้าย ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวขอบคุณมูลนิธิรัฐบุรุษฯ ที่ได้จัดทำโครงการ ปีใหม่ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์ตลอดจนภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันทำให้เทศกาลปีใหม่ 2559 เป็นเทศกาลแห่งความสุขและความปลอดภัย พร้อมทั้งชื่นชมและแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัด     ที่ได้รับโล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติที่สามารถลดอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตลงได้ และขอให้ทุกคนได้ร่วมกันรักษามาตรฐานนี้ไว้และร่วมกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้น จริงจัง และต่อเนื่องตลอดทั้งปี ตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้วาระ ประเทศไทยปลอดภัย” (Safety Thailand)  0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น