pearleus

วันเสาร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2559

สถ.สำรวจความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมยางพาราสำหรับจัดทำโครงการ/กิจกรรมพัฒนา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางจากปัญหาราคายางพาราตกต่ำ

นายจรินทร์  จักกะพาก  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า       ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 ให้ส่วนราชการพิจารณาทบทวนเพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้ยางพาราในวัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างต่างๆ โดยคำนึงถึงคุณลักษณะเฉพาะที่มีความเหมาะสมทางด้านเทคนิค เสนอสำนักงบประมาณเพื่อรวบรวมเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป โดยให้หน่วยงานกำหนดให้ผู้รับจ้างซื้อผลิตภัณฑ์ยางตามโครงการซื้อยางพาราจากการยางแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 คณะกรรมการขับเคลื่อน และปฏิรูปด้านความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำ การเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเรื่องที่เป็นวาระเร่งด่วนและการแก้ไขปัญหาการดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้ประชุมเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559และมีมติเห็นชอบให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ สนับสนุนนโยบายการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ โดยให้ส่วนราชการ/หน่วยงานต่างๆ สำรวจความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมยางพาราสำหรับจัดทำโครงการ/กิจกรรมพัฒนา เพื่อให้การยางแห่งประเทศไทยไปบริหารจัดการเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์/แปรรูป รองรับความต้องการ

                อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกล่าวเพิ่มเติมว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจความรับผิดชอบที่สามารถสนับสนุนการใช้ครุภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมยางพารา/การแปรรูปยางพารา เช่น สนามกีฬา/ลานกีฬา/ลู่กรีฑา/ลานอเนกประสงค์/สนามเด็กเล่น/บล็อกปูพื้นถนน/แผ่นพื้น เป็นต้น เพื่อเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาราคายางพาราตกต่ำ จึงได้ให้จังหวัดสำรวจความต้องการโครงการที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของยางพาราขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือมาตรฐานรองรับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น