pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงานวัดเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 พร้อมมอบสิ่งของและเลี้ยงอาหารแก่เด็กนักเรียน ที่จังหวัดนครปฐม

เมื่อ 7 มกราคม 2559 นายจำลอง สิงห์โตงาม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด (ประชานุกูล) ตำบลบางแขม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ด้วยวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปีรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ สมาคมวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ภาคตะวันตก สื่อมวลชนสาขาต่างๆ ห้างร้าน หน่วยงาน และชุมชน จึงได้ร่วมกับ โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้รับความสนุกสนานรื่นเริง สร้างแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ตระหนักในสิทธิและหน้าที่ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม อีกทั้งเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีการพัฒนาศักยภาพทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์และห่างไกลยาเสพติด ตลอดจนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม
          โอกาสนี้นายจำลอง สิงห์โตงาม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้อ่านสาร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ซึ่งได้มอบคำขวัญว่า เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคตเพื่อเป็นแนวทางให้แก่เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของตนเอง พร้อมประพฤติปฏิบัติตนเป็นเด็กดี คือ คิดดี พูดดี มีจิตใจดี มีความขยันหมั่นเพียรและไม่ย่อท้อในการเรียนรู้วิชาการแขนงต่างๆ อันเป็นประโยชน์เพื่อเพิ่มพูนสติปัญญาของตน มีความกตัญญูรู้คุณ เชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดา ครูอาจารย์ พร้อมทั้งมีค่านิยมและจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย เพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรม รู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติในอนาคต
          จากนั้น รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม ได้มอบของขวัญให้กับเด็กนักเรียน พร้อมแจกอาหาร เครื่องดื่ม และของรางวัลต่างๆ ซึ่งได้รับความสนับสนุนจากกลุ่มบุคคล ชุมชน ห้างร้าน และหน่วยงานต่างๆ เป็นจำนวนมาก อีกทั้งมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีของนักเรียน การเล่นเกม การร้องเพลง การแสดงเครื่องบินบังคับ ร่มบินบังคับ จากชมรมร้านทวินโปร ฮ็อปบี้ และการแสดงเฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุ จากแชมป์ประเทศไทย 3 สมัย ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ ได้มีการถ่ายทอดสดทั้งภาพและเสียงผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ภาคตะวันตก และเว็บไซต์ออนไลน์นิวส์ www.online-news.biz ตลอดการจัดกิจกรรมอีกด้วย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น