pearleus

วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงครามจัดโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แก่เด็กโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม


 เมื่อ 13 ม.ค. 59 ที่โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม นางกานต์เปรมปรีด์  ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แก่เด็ก ปีงบประมาณ 2559 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ในการดำรงชีวิตให้กับเด็ก ส่งเสริมครอบครัว ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก ส่งเสริมความสามารถทางความคิด ควบคู่กับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ภายใต้กิจกรรมหลักสูตร Play and Learn เพลินกิจกรรม ตามนโยบายของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน เน้นการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ การส่วนเสริมสวัสดิการเด็กและครอบครัว ของเด็กและเยาวชน ทั้งภายในบ้านพักเด็กฯ และเด็กในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีนักเรียนจากโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามเข้าร่วมอบรม จำนวน 46 คน อยู่ช่วงอายุ 10 – 11 ปี และได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลนภาลัย0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น