pearleus

วันเสาร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2559

จังหวัดนครปฐมมอบรถโยกรถเข็นแก่คนพิการ

          เมื่อ 29 มกราคม 2559 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบรถโยกรถเข็นแก่คนพิการแก่คนพิการในพื้นที่อำเภอต่างๆ ในจังหวัดนครปฐม จำนวน 37 คัน ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดนครปฐม โดยนางสาวชวนชม จันทะวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้จัดทำโครงการ ส่งเสริมและคุ้มครองการเข้าถึงสิทธิคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคและบริการสวัสดิการเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น