pearleus

วันเสาร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2559

มหาดไทยห่วงใยผู้ประสบภัยหนาว สั่งการทุกจังหวัด ให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทั่วถึง เป็นธรรม และให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

เมื่อ 28 ม.ค. 59 นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เนื่องด้วยในปัจจุบันลักษณะอากาศค่อนข้างจะแปรปรวน ส่งผลให้เกิดสถานการณ์ความแห้งแล้ง อากาศหนาวเย็น ฝนฟ้าคะนอง ตลอดจนภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินต่างๆ เกิดขึ้นในพื้นที่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ซึ่งส่วนราชการจะต้องดำเนินการช่วยเหลือโดยเร่งด่วนตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ
           กระทรวงมหาดไทยในฐานะที่มีหน้าที่ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับพื้นที่ มีความห่วงใยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศในช่วงนี้ ดังนั้น เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทั่วถึงเป็นธรรม และมีการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีหนังสือสั่งการด่วนที่สุดไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังอย่างเคร่งครัด ดังนี้
              1. การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้ประกาศกำหนดพื้นที่ที่เกิดภัยเป็นรายหมู่บ้าน/ชุมชน ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในช่วงเวลานั้น โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับ คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับอำเภอท้องที่ พร้อมทั้งนำข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาและหากภัยพิบัติส่งผลกระทบเป็นวงกว้างก็ให้ประกาศเพิ่มเติมเป็นรายพื้นที่ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง และให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นการประกาศฯ กรณีฉุกเฉินเพิ่มเติม พร้อมทั้งระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน เนื่องจากประกาศดังกล่าวจะใช้เป็นข้อมูลกลางสำหรับหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลซึ่งทุกจังหวัดจะต้องให้ความสำคัญ และกรณีภัยพิบัติที่เกิดขึ้นได้ยุติลงให้จังหวัดประกาศวัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดภัย ทั้งนี้ ให้เร่งพิจารณาดำเนินการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ โดยเร่งด่วนทันทีเมื่อได้ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว
           2. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ.2556 ซึ่งได้กำหนดวิธีการประชุมและองค์ประชุมในการพิจารณามติของคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ทั้งในส่วนของจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) อำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) หรือกิ่งอำเภอ (ก.ช.ภ.กอ.) ไว้แล้วอย่างเคร่งครัด สำหรับกรณีการใช้มติเวียน เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยระเบียบ ไม่สามารถกระทำได้
           3. ให้จังหวัดประเมินสถานการณ์และวางแผนเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ หากวงเงินทดรองราชการที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ให้เสนอเรื่องขอขยายวงเงินทดรองราชการไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทันที เพื่อประสานกระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติโดยเร่งด่วน ซึ่งตามระเบียบฯ กำหนดให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด มีวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จำนวน 20 ล้านบาท สำหรับทุกภัยพิบัติ ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

              สำหรับการจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จังหวัดจะต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนดเท่านั้น หากจังหวัดมีความจำเป็นต้องจ่ายนอกเหนือหลักเกณฑ์ที่กำหนด ให้เสนอเรื่องขออนุมัติปฏิบัตินอกเหนือหลักเกณฑ์ไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยด่วน เพื่อส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติก่อนที่จังหวัดจะจ่ายเงินทดรองราชการนอกเหนือหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ โดยระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินมีกำหนด 3 เดือน นับแต่วันที่เกิดภัย
        ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ โดยเคร่งครัด ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกพื้นที่ทั้งประเทศ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ประสบภัยได้ทราบและเข้าใจตามหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ก็ได้มีการสั่งการให้ทุกจังหวัดประสานสาธารณสุขจังหวัดชี้แจงประชาชนในเรื่องการดูแลสุขภาพของตนเอง เน้นการรักษาสุขภาพร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอเพื่อลดการเจ็บป่วยจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในขณะนี้ด้วย


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น