pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559

สถ.พัฒนาศักยภาพบุคลากรสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา

นายจรินทร์  จักกะพาก  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า       ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ มีคำสั่งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558             เรื่องแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559 โดยมียุทธศาสตร์ที่ 1  การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด แผนงานสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ได้กำหนดแนวทางส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาเยาวชนนอกสถานศึกษา ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การสร้างงาน สร้างอาชีพ การเรียนนอกระบบ กีฬา/นันทนาการ และงานจิตอาสาต่างๆ โดยใช้ศูนย์เยาวชนในพื้นที่เป็นกลไกในการดำเนินงานโดยสำนักงาน ป.ป.ส. ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา

                อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และเพื่อเป็นการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงาน ในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา และเพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ และความเข้าใจในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่ เพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษา จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคลากรสำคัญในการแก้ปัญหายาเสพติดเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา ที่สำนักงาน ป.ป.ส. จัดขึ้น

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น