pearleus

วันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559

หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมเนื่องในวันครูครั้งที่ 60 ประจำปี 2559 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู

เมื่อ 16 มกราคม 2559 ที่บริเวณศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันครู ครั้งที่ 60 ประจำปี 2559 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ร่วมกับสถานศึกษาในเขตอำเภอเมืองนครปฐม อำเภอกำแพงแสน อำเภอดอนตูม และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ อีกทั้งส่งเสริมและเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพครูกับประชาชน
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันสวดคำฉันท์ ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พร้อมยืนสงบนิ่งเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้ว และได้ร่วมกล่าวคำปฏิญาณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จากนั้น พระพรหมเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ได้แสดงธรรมกถาเพื่อให้โอวาทธรรมแก่ครู หลังจากนั้นนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและรางวัล แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ได้กระทำคุณงามความดี นำชื่อเสียงมาสู่จังหวัด ได้แก่ รางวัลครูผู้มีความเพียร ซึ่งไม่มีวันลาติดต่อกันเกิน 3 ปี รางวัลผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข รางวัลครูผู้สอนดีเด่น รางวัลครูดีมีทุกวัน รางวัลครูดีในดวงใจ รางวัลครูดีศรีปฐมวัยและรางวัลหนึ่งแสนครูดี หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้กล่าวปราศรัยแก่ผู้ร่วมงานวันครูเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น