pearleus

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559

มท. เผยยอดเบิกจ่ายงบมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน คืบหน้าเกือบ 2 พันล้านบาท ยืนยันภายใน 1-2 เดือนนี้ จะสามารถกระจายเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจฐานรากได้ตามเป้าหมาย

                       เมื่อ 8 ม.ค. 59  ที่กระทรวงมหาดไทย นายชยพล  ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งประกอบด้วย มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (โครงการตำบลละ 5 ล้านบาท) โครงการมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของกระทรวงมหาดไทย และโครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร รวมทั้งมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล โดยได้จัดสรรงบประมาณดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว เป็นจำนวนเงิน 39,742.248 ล้านบาท โดยที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง และได้มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและเร่งการดำเนินงานในทุกๆ โครงการ เพื่อให้เม็ดเงินถึงมือประชาชนโดยเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุด
        กระทรวงมหาดไทย ขอเรียนว่า ขณะนี้ได้มีการกระจายเม็ดเงินลงพื้นที่ โดยมียอดรวมการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการต่างๆ แล้วเป็นจำนวนเงิน 1,960.117 ล้านบาท (ข้อมูล ณ 5 ม.ค. 59) และเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ทราบถึงความคืบหน้าการดำเนินงานตามมาตรการต่างๆ ทุกขั้นตอน รวมถึงงบประมาณที่กำลังจะลงไปในพื้นที่ในห้วง 1-2 เดือนข้างหน้านี้ (ก.พ. - มี.ค.59) อีกเป็นจำนวนมาก ดังนี้ 1.มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) สำนักงบประมาณได้อนุมัติโครงการแล้วจำนวน 110,775 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 92.47 จำนวนเงินที่อนุมัติแล้ว 33,217.025 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 369.166 ล้านบาท 2.มาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ได้รับการอนุมัติและจัดสรรงบประมาณแล้ว จำนวน 3,827 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 3,200.968 ล้านบาท ขณะนี้ได้มีการเบิกจ่ายแล้ว 660.550 ล้านบาท และก่อหนี้ผูกพัน 1,573.132 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จภายในเดือน ม.ค. 59 3.โครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 421 รายการ เป็นเงิน 254 ล้านบาท ดำเนินการในพื้นที่ 21 จังหวัด เบิกจ่ายแล้ว 37.291 ล้านบาท และก่อหนี้ผูกพันแล้ว 90.516 ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือน ม.ค. 59  
       โฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้ส่วนราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ กำกับดูแลการดำเนินงานทุกโครงการในพื้นที่ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส โดยเน้นย้ำให้เปิดเผยข้อมูลโครงการ งบประมาณ และรายละเอียดต่างๆ ให้ประชาชนและสาธารณชนได้รับทราบ รวมทั้งเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในแก้ไขปัญหา และร่วมติดตามการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ ตามหลักและกระบวนการ ประชารัฐพร้อมทั้งเร่งรัดการดำเนินงานโครงการและการเบิกจ่ายเพื่อให้เม็ดเงินที่จะลงไปถึงมือพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็ว โปร่งใส คุ้มค่า และช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ตามนโยบายรัฐบาล


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น