pearleus

วันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559

เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม เป็นเจ้าภาพประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 4 ครั้งที่ 146 เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานและความสำเร็จของเหล่ากาชาดจังหวัดทั้ง 7 จังหวัด

เมื่อ 5 มกราคม 2559 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 4 ครั้งที่ 146 ณ ห้องประชุมอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดทั้ง 7 จังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ
          นางพัชราภรณ์ แสวงศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ในฐานะกรรมการสภากาชาดผู้แทนภาค 4 กล่าวว่า เหล่ากาชาดจังหวัดภาค 4 ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร ได้กำหนดให้มีการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 4 ร่วมกันเป็นประจำทุก 4 เดือน โดยจะหมุนเวียนไปจัดประชุมตามจังหวัดต่างๆ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดี ระหว่างคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดทั้ง 7 จังหวัด อีกทั้งได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการทำงานซึ่งกันและกัน ตามภารกิจแก่นหลักของสภากาชาดไทย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการรับสมัครสมาชิก ด้านการรับบริจาคโลหิต ด้านการบรรเทาทุกข์จากสาธารณภัย และด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมสงเคราะห์ นอกจากนี้ได้รับทราบข้อมูล และแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และนำเสนอและเผยแพร่ผลการดำเนินงานและความสำเร็จของเหล่ากาชาดทั้ง 7 จังหวัด ในรอบ 4 เดือนที่ผ่านมาอีกด้วย
          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีการบรรยายพิเศษ โดยนางขนิษฐา บุญราช นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย ต่อด้วยการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ การวางตนให้เหมาะสม เมื่ออยู่ในบทบาทของกาชาด” โดย พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และหลังจากนั้นเป็นการนำเสนอผลงานของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 4 ทั้ง 7 จังหวัด ซึ่งมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัด คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ตลอดจนนายกกิ่งกาชาดและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอในภาค 4 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้กว่า 300 คน
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น