pearleus

วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2559

ปมท.ลงพื้นที่จังหวัดระยองมอบแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล และตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการในพื้นที่

เมื่อ 12 ม.ค. 59 นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดระยองเพื่อเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล และตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการในพื้นที่
          ในเวลา 13.00 น. ปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะเดินทางถึงห้องปทุมวรรณ ชั้น 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี อำเภอเมืองระยอง โดยมี นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับพร้อมรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดระยอง ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ 4 มาตรการ เป็นเงินงบประมาณกว่า 380 ล้านบาท ผ่านโครงการต่างๆ ประมาณ 1,000 โครงการ ซึ่งขณะนี้ในภาพรวมมีความคืบหน้าตามลำดับคาดว่าทุกโครงการจะแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
          จากนั้น ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่กว่า 600 คน ประกอบด้วย กรรมการตรวจรับการจ้างจากภาคประชาชนทุกอำเภอ กำนันทุกตำบล กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามมาตรการ กยจ. ผู้แทนจากศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน และคณะทำงานตรวจติดตามผลการดำเนินงานระดับจังหวัด โดยกล่าวว่า รัฐบาลได้มอบหมายความไว้วางใจให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ รวมทั้งเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการ    การสำรวจความต้องการและจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ซึ่งกระทรวงมหาดไทยมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดูแลทุกโครงการให้ถึงมือพี่น้องประชาชน เพื่อให้เม็ดเงินลงไปช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น จึงขอเน้นย้ำว่าความถูกต้องโปร่งใสเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เงินทุกบาทจะต้องถึงมือพี่น้องประชาชน 100% ดังนั้น ทุกโครงการที่ลงไปในพื้นที่จึงต้องดำเนินการด้วย ความโปร่งใส คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน”และขณะนี้อยู่ในช่วงขากลับของโครงการที่ได้รับอนุมัติเกือบหมดแล้ว ฉะนั้น เมื่อดำเนินการไปแล้วอำเภอไหน     ได้งบประมาณเท่าไหร่ต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้และเข้ามามีส่วนร่วม เช่น การทำป้ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมตรวจสอบ รวมทั้งให้คัดเลือกโครงการดีเด่นเพื่อประชาสัมพันธ์เป็นตัวอย่างให้แก่พื้นที่อื่นๆต่อไป ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ เป็นนักประสานงานที่ดี ต้องเอาความจริงใจ จริงจัง เอาตัวเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ยกตัวอย่างปีนี้ที่คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะประสบปัญหาภัยแล้งต่อเนื่องยาวนาน ขอฝากให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยดูว่าจุดไหนมีแหล่งน้ำต้องเจาะบ่อบาดาลเพิ่มหรือไม่อย่างไร ฝากให้นายอำเภอช่วยดูสำรวจหาแหล่งน้ำต้นทุนในพื้นที่ นอกจากนี้ ขอให้ดูโรงงานอุตสาหกรรมว่าต้องใช้ปริมาณน้ำเท่าไหร่ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ตรวจสอบแหล่งน้ำต้นทุนทั้งระบบ และเตรียมแผนรองรับไว้ให้พร้อม อีกภารกิจสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการ คือ การกำจัดผักตบชวา ตามที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดเร่งดำเนินการ ขอให้จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
          สำหรับการทำงานในรูปแบบ ประชารัฐ ซึ่งจะเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ขอให้จังหวัดระดมความร่วมมือ ระดมสมอง วิธีนี้จะทำให้ภาคเอกชนและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม โดยอาจจัดเวทีประชุมให้เอกชน หอการค้า สมาคม ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาต่างๆ ในพื้นที่ร่วมกันให้มากขึ้น
          ต่อจากนั้น ปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในพื้นที่ โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพณ กลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผล ตำบลบางบุตร (สวนประสมทรัพย์) อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นโครงการที่สามารถช่วยลดต้นทุนด้านการผลิตให้แก่เกษตรกรช่วยทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น