pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบของขวัญปีใหม่ “มหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ”

รัฐบาลได้มอบหมายให้ทุกกระทรวงดำเนินงานให้เป็นรูปธรรม เพื่อมอบเป็น “ของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน” ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจในเรื่องการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน          งานบริการประชาชน และงานบริการด้านสาธารณูปโภค จึงได้คัดเลือกผลงานที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งได้จัดทำโครงการพิเศษภายใต้แนวคิด “เสริมสร้างชีวิตใหม่ ให้คนไทยมีความสุข” น้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สู่สังคมไทย สร้างชีวิตใหม่ประชาชน โดยกลไกประชารัฐ ผ่าน 16 กิจกรรมสำคัญ
นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกรณีประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็น “สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์” ในปี 2568 และเพื่อมอบ   ให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน จึงได้จัดทำโครงการ “มหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ” มุ่งหวังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้พัฒนาระบบบริการ และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ให้มีสุขภาพอนามัย และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้แก่ ระบบการเฝ้าระวังสุขภาพ / สุขภาวะด้วยตนเองและครอบครัว การสร้างเครือข่าย การจัดบริการผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการด้านการแพทย์ ด้านสังคม และด้านการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีตลอดทั้งปี และเพื่อให้เกิดเครือข่ายการจัดบริการผู้สูงอายุในท้องถิ่น ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรค   ในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งซักซ้อมแนวทางการดำเนินการให้แก่องค์กรปกครอง       ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทั่วประเทศ โดยให้ดำเนินการสำรวจข้อมูล / สภาพผู้สูงอายุในชุมชน / หมู่บ้าน ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ องค์กรภาคประชาชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบูรณาการภาคีเครือข่ายในพื้นที่ และ   ให้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ คัดกรองเพื่อจำแนกกลุ่มผู้สูงอายุตามภาวะ พร้อมทั้งประเมินความจำเป็นด้านการสนับสนุนบริการและจัดบริการด้านสุขภาพและสังคม ตลอดจนดำเนินการประชุม   ภาคีเครือข่าย ผู้แทน / ตัวแทนภาครัฐ ชุมชน / หมู่บ้าน อาสาสมัคร องค์กรชุมชน องค์กรสาธารณประโยชน์        ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานและรูปแบบแผนงานต่อไป


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น