pearleus

วันเสาร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2559

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งบูรณาการโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ

รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน (มกราคม – มีนาคม 2559) โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยจัดทำแผนงานโครงการบูรณาการหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งภาคประชาชน ร่วมกันดำเนินการและบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดพื้นที่ในการดำเนินการโดยแบ่งเป็น แม่น้ำสายหลัก หรือสายรองที่มีขนาดใหญ่      ห้วย หนอง คลอง บึง ลำประโดง หรือแหล่งน้ำสาธารณะ และแหล่งน้ำในเขตชลประทาน ซึ่งองค์กรปกครอง      ส่วนท้องถิ่นได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการดำเนินการในส่วนของห้วย หนอง คลอง บึง ลำประโดง และแหล่งน้ำสาธารณะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อกำจัดผักตบชวาและวัชพืช โดยให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเป็นผู้รวบรวมและรายงาน                 ผลการดำเนินงาน และกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการแล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด สำหรับกรณีแหล่งน้ำเอกชน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกับฝ่ายปกครอง ในการขอความร่วมมือเจ้าของพื้นที่ในการกำจัดและสร้างแนวป้องกันผักตบชวาและวัชพืช ไม่ให้แพร่กระจายสู่แหล่งน้ำสาธารณะ รวมถึงการจัดหาสถานที่ทิ้งผักตบชวาและวัชพืชในสถานที่เหมาะสม หรือการส่งเสริมการนำผักตบชวาไปให้ประโยชน์


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น