pearleus

วันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2559

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สมุทรสงครามจัดอบรมให้ความรู้เยาวชนในสถานศึกษาป้องกันการถูกล่อลวงป้องกันการค้ามนุษย์


 เมื่อ 6 ม.ค.59 นางกานต์เปรมปรีด์  ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันการถูกล่อลวงเยาวชนในสถานศึกษา ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร โดยมีนางชื่นจิตร คุปต์กาญจนากุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด กล่าวรายงาน ถึงการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการให้ความรู้กับนักเรียนในสถานศึกษาเนื่องจากมูลเหตุของการเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์เกิดจากหลายปัจจัย คือ ความยากจน การด้อยโอกาสทางการศึกษา และการประกอบอาชีพ รวมทั้งค่านิยมด้านวัตถุในสังคม ซึ่งปัจจุบันการล่อลวงเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ได้ขยายตัวออกไปมากขึ้น มีการล่อลวง การลักพา การแต่งงานกับชาวต่างชาติเพื่อสร้างโอกาสที่ดีกว่า การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการให้ความรู้เยาวชนในสถานศึกษา เพื่อป้องกันการถูกล่อลวง  การเรียนรู้ศิลปะการป้องกันตัว รวมทั้งมีการแบ่งกลุ่มจัดกิจกรรม ทบทวนความรู้จากการอบรม โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้ กับกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 125 คน
ทั้งนี้ นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้กล่าวกับผู้เข้ารับการอบรมว่า เราจะเห็นได้ว่าสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน มีความเสื่อมโทรมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะจิตใจ ทำให้เกิดอันตรายรอบด้าน โดยเฉพาะเยาวชนหญิงจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก เราจะเห็นได้ว่ามีการล่อลวงรูปแบบต่างๆ โน้มน้าวให้หลงเชื่อว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้น จนทำให้เกิดปัญหาทางสังคมมากมาย จนทำให้ประเทศไทยติดอันดับ ขบวนการค้ามนุษย์เป็นอันดับแรกของโลก จึงอยากให้เยาวชนที่เข้ารับการอบรมในวันนี้ทำความรู้ รวมถึงศิลปะการป้องกันตัวไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองหากมีการขยายผลต่อไปยังเพื่อนๆ ญาติพี่น้องเพื่อเป็นป้องกันการถูกล่อลวงจากภัยของการค้ามนุษย์
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น