pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559

มหาดไทยห่วงปัญหาภัยแล้ง - หวั่นประชาชนชนแย่งน้ำ สั่งด่วนทุกจังหวัด

มหาดไทยห่วงปัญหาภัยแล้ง - หวั่นประชาชนชนแย่งน้ำ สั่งด่วนทุกจังหวัดสำรวจจุดเสี่ยง พร้อมจัดทำข้อตกลงการแบ่งปันน้ำใช้ไว้ล่วงหน้าให้ทุกฝ่ายได้ใช้น้ำร่วมกันอย่างเป็นธรรม
          เมื่อ ม.ค. 59 ที่กระทรวงมหาดไทย นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ด้วยขณะนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงฤดูร้อน โดยจากการประเมินสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้คาดว่า มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นเร็ว มีห้วงเวลาที่ยาวนาน และมีสถานการณ์ที่รุนแรงกว่าทุกปี ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้ทุกจังหวัด   เร่งดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านมาอย่างต่อเนื่อง
          เพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และป้องกันไม่ให้เกิดความวุ่นวายอันเกิดจากการแย่งชิงน้ำของประชาชน กระทรวงมหาดไทยจึงได้กำชับให้ทุกจังหวัดเน้นย้ำไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาแย่งชิงน้ำและให้เฝ้าระวังในพื้นที่ พร้อมทั้งชี้แจงกับประชาชนให้เข้าใจถึงสถานการณ์น้ำในปัจจุบันและให้ความร่วมมือกับทางราชการในการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการน้ำ แผนการจัดสรรน้ำ แผนการแจกจ่ายน้ำ รวมทั้งมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาและการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านต่างๆ ของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
          และให้เร่งทำการเจรจาหาข้อสรุประหว่างชาวบ้านเหนือน้ำ - ท้ายน้ำในพื้นที่เสี่ยงให้มีข้อตกลงแบ่งปันน้ำใช้ไว้ล่วงหน้า โดยร่วมกันเก็บกักน้ำไว้ใช้ร่วมกันวางแผนจัดรอบเวรในการสูบน้ำเพื่อให้ทุกฝ่ายได้ใช้น้ำร่วมกันอย่างเป็นธรรมและระมัดระวังอย่าให้เกิดปัญหาแย่งชิงน้ำเกิดขึ้นในพื้นที่โดยเด็ดขาด รวมทั้งให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานการณ์ของต้นน้ำแต่ ละสายอย่างสม่ำเสมอ พร้อมชี้แจงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับแต่ละลำน้ำและแหล่งน้ำด้วย     
          ทั้งนี้ เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดภัยแล้งอันเป็นสาธารณภัยเกิดขึ้นในพื้นที่ใด จนอาจนำไปสู่ความขัดแย้ง การแย่งชิงน้ำของประชาชน ให้จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใช้อำนาจตาม พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ดำเนินการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเร็ว


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น