pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559

นครปฐมเปิดศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจำชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมีความรู้ ความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง

 เมื่อ 14 มกราคม 2559 ที่ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านปากสระ ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ดร.พัลลภ สิงหเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจำชุมชน/หมู่บ้าน โดยว่าที่ร้อยตรีณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า กรมป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางของรัฐตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการภัยพิบัติ เพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น จึงได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมให้กับชุมชน/หมู่บ้าน โดยให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้นทั่วทั้งประเทศ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมีความรู้ ความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง
ทั้งนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม ได้พิจารณาความเหมาะสมของชุมชน/หมู่บ้าน เห็นว่าตำบลห้วยม่วง เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง และเคยผ่านการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้ว ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2555 จึงได้คัดเลือกพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านปากสระ ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน เป็นศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจำชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชน/หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสาธารณภัย และใช้ศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจำชุมชน/หมู่บ้านดำเนินกิจกรรมต่างๆ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น