pearleus

วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559

รมว.มท. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดินฯ ครั้งที่ 1/2559 เพื่อติดตามความคืบหน้าและพิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

เมื่อ 13 ม.ค. 59 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอกอนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการ ครั้งที่ 1/2559และประชุมผ่านระบบ Video Conference ไปยัง 10 จังหวัดในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้งในระยะที่ 1 ได้แก่จังหวัดสงขลา ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร หนองคาย และระยะที่ 2 ได้แก่จังหวัดนราธิวาส เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี เพื่อติดตามความคืบหน้าและพิจารณาเรื่องการขอใช้ที่ดินของรัฐ เพื่อให้การใช้ประโยชน์รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการพัฒนาและการลงทุนในพื้นที่
          พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า การประชุมในวันนี้ คณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการ ได้ประชุมหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดิน และรับทราบความคืบหน้าของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ดำเนินการ ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดินฯ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งนับว่ามีความคืบหน้าไประดับหนึ่ง และเพื่อให้ได้ผลสรุปในการดำเนินงานที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ในคราวต่อไป 
          โดยผู้แทนจากกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้นำเสนอเรื่องการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนการเช่าและค่าเช่าที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วยอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า โดยกรมธนารักษ์ได้มีการปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่าลงกึ่งหนึ่งจากอัตราเดิมที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 เพื่อให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นสำหรับการลงทุนและพัฒนาในพื้นที่ของภาคเอกชน โดยได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ซึ่งการปรับลดค่าธรรมเนียมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้กรมธนารักษ์ ไปจัดทำรายละเอียดอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมในแต่ละพื้นที่ เพื่อนำเสนอต่อ กนพ.พิจารณาต่อไป รวมทั้งได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการคัดเลือกผู้พัฒนาพื้นที่เพื่อการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และที่ประชุมในวันนี้ได้ร่วมกันเสนอแนะและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ โดยเน้นย้ำการพัฒนาให้สอดคล้องกับผังเมือง แนวคิดการพัฒนาพื้นที่ ความสอดรับกับการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด รวมทั้งผลการจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 ในพื้นที่ 6 จังหวัด ซึ่ง กนพ.ได้เห็นชอบการจัดสรรให้หน่วยงานราชการใช้ประโยชน์ เอกชนและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เช่าในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งขณะนี้หลายพื้นที่มีความคืบหน้าแล้ว โดยบางส่วนได้ดำเนินการรังวัดออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) เรียบร้อยแล้ว และบางส่วนอยู่ระหว่างดำเนินการ
       จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ติดตามเรื่อง "การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่พัฒนาจังหวัดตราด ตามที่จังหวัดตราดได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในที่ราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยขณะนี้จังหวัดได้เสนอของบประมาณในการขนย้ายขยะไปจากพื้นที่เดิมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และได้เสนอขอใช้ที่ดินแห่งใหม่สำหรับการจัดการขยะ รวมทั้งได้ติดตามความคืบหน้าถึงการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณูปโภค ทั้งระบบไฟฟ้าและประปาในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยด้านการไฟฟ้าได้มีการเตรียมพร้อมแล้ว เช่น การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบจำหน่าย ในพื้นที่จังหวัดระยะที่ 1 และได้มีการสำรวจออกแบบ และจัดหาพื้นที่สำหรับการจัดสร้างสถานีไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดระยะที่ 2 สำหรับด้านการประปา ในพื้นที่จังหวัดระยะที่ 1 ได้มีการพัฒนา โดยการก่อสร้างระบบผลิต และสถานีจ่ายน้ำ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ สำหรับพื้นที่จังหวัดในระยะที่ 2 อยู่ระหว่างจัดทำแผนเสนอ     
           นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการพิจารณาในเรื่องอื่นๆ ที่สำคัญ ได้แก่ การพิจารณาเรื่องการขอใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เช่น การขอใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ของกรมการขนส่งทางบก การจัดพื้นที่เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย ของการเคหะแห่งชาติ การขอใช้ที่ราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งจัดหาที่ดินของรัฐเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี ซึ่งได้มีการพิจารณาพื้นที่ต่างๆ ตามที่กรมที่ดิน กรมธนารักษ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม โดยจะคำนึงถึงข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ความเหมาะสมทางด้านกายภาพ และความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งข้อเสนอของทางจังหวัด และการพิจารณาเรื่องการขอใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าว เพื่อให้การใช้ประโยชน์ในที่ดินเกิดประโยชน์สูงสุด โดยที่ประชุมได้มีมติให้หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ไปพิจารณาการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ และแนวทางในการบริหารจัดการอย่างรอบคอบ เพื่อให้การใช้ที่ดินของรัฐเกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพ รองรับการพัฒนาเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษต่อไป


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น