pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559

โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนประจำเดือนมกราคม 2559

หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐม ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ อำเภอสามพราน ตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ประจำเดือนมกราคม 2559
เมื่อ 21 มกราคม 2559 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานนำหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน ให้บริการตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนมกราคม  2559 ณ วัดบางปลาอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เพื่อให้บริการช่วยเหลือประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องออกไปรับบริการที่อำเภอหรือจังหวัด อีกทั้งเพื่อให้ส่วนราชการ ได้มีโอกาสพบปะเยี่ยมเยียนเพื่อสอบถามความทุกข์สุขและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทั่วถึง สร้างความสมานฉันท์และรอยยิ้มให้กับประชาชน ตลอดจนสร้างภาพพจน์ที่ดีของทางราชการต่อประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนมีความริเริ่ม ร่วมมือ ร่วมใจ ในการปฏิบัติงานร่วมกับทางราชการ รวมถึงเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนด้านการครองชีพในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยการจำหน่ายสินค้าราคาถูก การบริการด้านสุขภาพ อนามัย การสงเคราะห์คนยากจน การนำงานออกบริการเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว และเพื่อนำงานของส่วนราชการออกแนะนำ ให้ความรู้ ความเข้าใจให้คำปรึกษา ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ราษฎร ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมือง นโยบายสำคัญของรัฐบาล หาข้อขัดข้องต่างๆ ในการดำเนินการของทางราชการ นอกจากนี้ยังแนะนำจัดหาอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น โดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลสระกระเทียมและตำบลใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และหัวหน้าส่วนราชการ ได้มอบเงินสงเคราะห์ให้แก่เด็กนักเรียนในครอบครัวที่มีฐานะยากจน อีกทั้งมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนและผู้สูงอายุ และมอบพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกร  หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายกเหล่ากาชาดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แม่น้ำท่าจีนอีกด้วย

ปัญจะ  เอี่ยมประสพชัย/ภาพ – ชุติมา ลีนุกูล/ข่าว                        


เมื่อ 21 มกราคม 2559 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานนำหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน ให้บริการตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนมกราคม  2559 ณ วัดบางปลาอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เพื่อให้บริการช่วยเหลือประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องออกไปรับบริการที่อำเภอหรือจังหวัด อีกทั้งเพื่อให้ส่วนราชการ ได้มีโอกาสพบปะเยี่ยมเยียนเพื่อสอบถามความทุกข์สุขและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทั่วถึง สร้างความสมานฉันท์และรอยยิ้มให้กับประชาชน ตลอดจนสร้างภาพพจน์ที่ดีของทางราชการต่อประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนมีความริเริ่ม ร่วมมือ ร่วมใจ ในการปฏิบัติงานร่วมกับทางราชการ รวมถึงเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนด้านการครองชีพในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยการจำหน่ายสินค้าราคาถูก การบริการด้านสุขภาพ อนามัย การสงเคราะห์คนยากจน การนำงานออกบริการเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว และเพื่อนำงานของส่วนราชการออกแนะนำ ให้ความรู้ ความเข้าใจให้คำปรึกษา ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ราษฎร ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมือง นโยบายสำคัญของรัฐบาล หาข้อขัดข้องต่างๆ ในการดำเนินการของทางราชการ นอกจากนี้ยังแนะนำจัดหาอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น โดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลสระกระเทียมและตำบลใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และหัวหน้าส่วนราชการ ได้มอบเงินสงเคราะห์ให้แก่เด็กนักเรียนในครอบครัวที่มีฐานะยากจน อีกทั้งมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนและผู้สูงอายุ และมอบพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกร  หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายกเหล่ากาชาดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แม่น้ำท่าจีนอีกด้วย

ปัญจะ  เอี่ยมประสพชัย/ภาพ – ชุติมา ลีนุกูล/ข่าว                        

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น