pearleus

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

กระทรวงมหาดไทย ร่วมสานพลังประชารัฐ จัดงาน “Thailand’s Best Local Product” รวมสินค้าเด่นสุดยอดทั่วไทย ผลผลิตเกษตรมีชื่อ และอาหารดังประจำจังหวัด สู่ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม


     เมื่อ 1 พ.ค.60 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์แถลงข่าว ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงาน Thailand’s Best Local Product สุดยอดสินค้าหลากหลายทั่วไทย หาได้ในที่เดียว โดยมี นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม และนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมแถลงข่าว
     นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากดำริของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งมีนโยบายให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ดำเนินงานโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม บริเวณข้างทำเนียบรัฐบาล เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยได้มีแหล่งจำหน่ายสินค้าก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น และเป็นการเชื่อมโยงการตลาดจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง โดยมอบหมายให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานมาแล้ว 2 ครั้ง คืองาน OTOP TO AEC มรดกของแผ่นดินจากท้องถิ่นสู่สากล มียอดจำหน่าย 74,810,136 บาท และงาน OTOP WISDOM TO THE WORLD  โอทอปภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่สากล มียอดจำหน่าย  64,027,499  บาท  โดยเป็นการจัดงานร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ
     โดยการจัดงาน Thailand’s Best Local Product สุดยอดสินค้า หลากหลายทั่วไทย หาได้ในที่เดียวในครั้งนี้ เป็นการสานพลังประชารัฐ ระหว่างกระทรวงมหาดไทย บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จำกัด และบริษัทเอกชนที่สนับสนุนโครงการประชารัฐ ซึ่งการสานพลังประชารัฐ ถือเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนของสังคมไทยบูรณาการร่วมกันเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มการจ้างงาน สร้างรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ โดยกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน นำผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มจังหวัด และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จำกัด ได้เข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนมาจัดแสดงและจำหน่าย ซึ่งจะทำให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าชุมชนทั่วประเทศ มีช่องทางในการจำหน่ายและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจฐานรากเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล
     นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม กล่าวว่า การจัดงานตลาดนัดคลองผดุงกรุงเกษมข้างทำเนียบรัฐบาลครั้งนี้จะเป็นครั้งที่ 31 ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง ทำให้ชาวกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าจากผู้ผลิตโดยตรง และที่สำคัญทำให้ก่อให้เกิดรายได้จำนวนมหาศาลกระจายไปยังผู้ประกอบการและเกษตรกรได้อย่างแท้จริงเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  และที่สำคัญทำให้ตลาดคลองผดุงกรุงเกษมเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของชาวกรุงเทพมหานคร
     นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า งาน Thailand’s Best Local Product สุดยอดสินค้า หลากหลายทั่วไทย หาได้ในที่เดียว จะมีผู้ประกอบการและเกษตรกรมากกว่า 800 ราย นำผลิตภัณฑ์ที่เด่นที่สุดในแต่ละจังหวัด สินค้าทางการเกษตร และอาหารประจำท้องถิ่นมานำเสนอ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม – 24 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ซึ่งแต่ละเดือนจะมี Themeงานที่แตกต่างกันไป คือ วันที่ 4-27 พฤษภาคม “Forward Greater Innovation” นำเสนอผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีนวัตกรรม อาทิ เครื่องจักสาน ผ้า อาหารไทย วันที่ 1-24 มิถุนายน “Healthy Nature” นำเสนอผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย อาทิ ข้าวไทย ผัก ผลไม้ และวันที่ 1-24 กรกฎาคม “Local Tourism” เสนอผลิตภัณฑ์จากหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
     สำหรับการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน จะมีกิจกรรมไฮไลท์ภายในงาน 3 ส่วน ประกอบด้วย
     1. ผลิตภัณฑ์ชุมชนบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดและบริษัทเครือข่ายมากกว่า 100 ราย โดยจะนำสินค้าชุมชนที่ได้ไปส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นทั่วประเทศมาจัดแสดงและจำหน่ายไม่ซ้ำกัน โดยในเดือนพฤษภาคมนำเสนอผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีนวัตกรรม ได้แก่ เครื่องจักสาน ผ้า อาหารไทย ในเดือนมิถุนายนนำเสนอผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย คือ ข้าวไทย ผัก ผลไม้ และในเดือนกรกฎาคมเป็นผลิตภัณฑ์จากหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
     2. ผลิตภัณฑ์เด่นและผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มจังหวัดทั่วประเทศรวม 600 ราย โดยคัดเลือกสินค้าเด่นและผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่มาจำหน่าย อาทิ เสื่อกกจันทบูร จังหวัดจันทบุรี ครกหินอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑ์เหล็กน้ำพี้ จังหวัดอุตรดิตถ์ เครื่องเงินชนเผ่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน และสำหรับผลผลิตทางเกษตรเด่น อาทิ มะยงชิด จังหวัดนครนายก เมล่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ส้มโอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ทุเรียนหลิน-หลง จังหวัดอุตรดิตถ์  น้อยหน่าปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ผักปลอดสารพิษ จังหวัดบุรีรัมย์ นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านและสวน อาทิ เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา จังหวัดยะลา ตุ๊กตาดินเผา จังหวัดเชียงใหม่ และเครื่องปั้นดินเผาลายบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
     3. อาหารชวนชิมซึ่งเป็นอาหารและเครื่องดื่มที่มีชื่อของจังหวัดต่างๆรวม 180 ราย โดยคัดเลือกอาหารชวนชิมที่เป็นร้านดังของจังหวัดมาจำหน่าย อาทิ กุ่ยช่ายบ้านนา จังหวัดนครนายก ทอดมันหน่อกะลา จังหวัดนนทบุรี เนื้อโคขุนกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ข้าวหมูแดง จังหวัดนครปฐม หมูย่างเมืองตรัง จังหวัดตรัง ขาหมูบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้ำส้มมะปี๊ด จังหวัดจันทบุรี ขนมจีนนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู หมี่ซั้วหลายรส จังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น
     นอกจากนี้ ยังมีหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยออกให้บริการในงานดังกล่าว อาทิ การออกหน่วยทำบัตรประจำตัวประชาชน และบริการอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนอีกด้วย
     กระทรวงมหาดไทย จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเที่ยวชมและจับจ่ายใช้สอยสุดยอดสินค้าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรผลิตภัณฑ์ดีเด่นที่สุดทั่วประเทศ ในงาน “Thailand’s Best Local Product สุดยอดสินค้า หลากหลายทั่วไทย หาได้ในที่เดียว” ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม – 24 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ ตลาดน้ำคลองผดุงกรุงเกษม บริเวณข้างทำเนียบรัฐบาล 0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น