pearleus

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

แรงงานนอกระบบได้เฮ กระทรวงเล็งเพิ่มสิทธิ์ม.40

                                      ** (จากซ้าย)หลวงปุณฑริก สมิติ,สุจิน รุ่งสว่าง** 


เมื่อวันที่ 9 พ.ค.60  เวลา 14.30 น.ที่ห้องรับรองปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 อาคาร กระทรวงฯ หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับนางสุจิน รุ่งสว่าง ประธานศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบแห่งชาติและคณะ ที่ได้เข้าพบเพื่อขอบคุณในกรณีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ประกันสังคมสำหรับแรงงานนอกระบบ ตามมาตรา 40


พร้อมทั้งมีข้อหารือในประเด็นสิทธิของแรงงานนอกระบบ 5 ข้อ ได้แก่  1) การติดตามการทำงานของอาสาสมัคร (อสร.) ของพื้นที่กทม. 2) การทบทวนการปรับสิทธิประโยชน์ใน 2 ช่องทางเดิมของมาตรา 40  กรณีการเสียชีวิตของผู้มีรายได้น้อยตามนโยบายความเลื่อมล้ำของรัฐบาล  3) การจัดตั้งคณะอนุกรรมการและศูนย์สนับสนุน 5 เสือของรัฐภายใต้แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการแรงงานนอกระบบของพื้นที่ กทม. 4) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ 22 ล้านคน 5) เรื่องการทำงานร่วมกันภายใต้ MOU ตามแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ ระดับจังหวัด ของสมัชชาเครือข่าย ภาคประชาชน เครือข่ายวิชาการ เครือข่ายภาคประชาสังคม


ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวกับกลุ่มผู้เข้าพบว่า กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับแรงงานนอกระบบเป็นอย่างมาก ได้มีการศึกษาด้านสิทธิประโยชน์กับหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิประโยชน์ของแรงงานนอกระบบเป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อแรงงานนอกระบบและภาพรวมของประเทศ โดยจะนำข้อหารือดังกล่าวไปพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมบูรณาการกับเครือข่ายต่างๆ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเกิดประโยชน์สูงสุดแก่แรงงานนอกระบบต่อไป

**********************

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น