pearleus

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ปมท. ติวเข้มหัวหน้าสำนักงานจังหวัดทั่วประเทศ ย้ำต้องเป็นคนดี มีความรู้คู่คุณธรรม รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง พร้อมเป็นกำลังหลักให้ผู้ว่าฯ ในการดูแลประชาชนในพื้นที่


     เมื่อ1 พ.ค. 60 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเพื่อเสริมสมรรถนะในการขับเคลื่อนงานของหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันดำรงราชานุภาพ เพื่อส่งเสริมให้หัวหน้าสำนักงานจังหวัดมีวิสัยทัศน์ สมรรถนะ และขีดความสามารถ พร้อมเป็นกำลังสำคัญที่จะปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัด ในการดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนในระดับพื้นที่ และร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
     โอกาสนี้ นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานให้แก่หัวหน้าสำนักงานจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด โดยกล่าวว่า หัวหน้าสำนักงานจังหวัดถือว่าเป็นหัวหน้าส่วนราชการที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญอย่างมาก ต้องรับผิดชอบทั้งด้านอำนวยการและประสานการปฏิบัติราชการ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย เช่น การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจของผู้ว่าราชการจังหวัด การสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัดในเรื่องกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการ การบริหารทรัพยากรบุคคลในอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับทุกภาคส่วนในจังหวัด ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือในภาพรวมของจังหวัด ดังนั้น หัวหน้าสำนักงานจังหวัดจึงต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ ความละเอียดรอบคอบ รู้เท่าทันในเรื่องต่างๆ อย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง รวมทั้งจะต้องมีความสามารถในการสื่อสาร โดยมีศาสตร์และศิลป์ในการประสานงานกับทุกภาคส่วน เพื่อให้การดำเนินงานในพื้นที่บรรลุตามเป้าประสงค์ นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำให้ตระหนักในเรื่อง “คุณธรรมจริยธรรม” ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาคน เพื่อให้ได้คนดีมีความรู้ สามารถใช้ความรู้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติ เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกในยุคปัจจุบัน โดยหัวหน้าสำนักงานจังหวัดที่ดีและพึงประสงค์ จะต้องมีความรอบรู้ รู้จักเรียนรู้และมีความเข้าใจในงานด้านต่างๆ รวมทั้งต้องมีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นคนดี มีการดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในภารกิจของหน่วยงาน และร่วมกันสร้างสรรค์งานโดยขอให้ยึดงานราชการเป็นสำคัญ 
     ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า การอบรมครั้งนี้ แม้จะมีระยะเวลาสั้น ขอให้หัวหน้าสำนักงานจังหวัดทุกคนเอาใจใส่และตั้งใจรับเอาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้บังเกิดประโยชน์ทั้งต่อประเทศชาติ ประชาชน และต่อตนเอง โดยร่วมกันทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อพัฒนาประเทศชาติ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนและเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะงานในระดับพื้นที่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ถือว่าเป็นกำลังหลักสำคัญของผู้ว่าราชการจังหวัด ในการดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชน ซึ่งในการปฏิบัติงานจำเป็นต้องบูรณาการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อให้การดำเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนงาน การพัฒนาพื้นที่และประเทศชาติต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น