pearleus

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

นครปฐม เปิดโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีพิการสู่การปฏิบัติ และการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการอพยพสำหรับคนพิการ ในสถานการณ์ภัยพิบัติ ประจำปี 2560

เมื่อ 2 พฤษภาคม 2560 ที่ห้องแกรนด์ไดมอนโรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีพิการสู่การปฏิบัติ และการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการอพยพสำหรับคนพิการ ในสถานการณ์ภัยพิบัติ ประจำปี 2560 โดยนางสาวชวนชม จันทะวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีภารกิจและยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสตรีพิการ โดยมีหลักการสำคัญในการให้สตรีพิการเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียม เสมอภาคและเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนเสริมพลังอำนาจและพัฒนาศักยภาพสตรีพิการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างเจตคติที่ดีและสร้างสรรค์ต่อสตรีพิการ ทั้งนี้สถานการณ์ด้านคนพิการของประเทศไทย พบว่าสตรีพิการส่วนใหญ่ยังขาดโอกาสการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆ และการถูกเลือกปฏิบัติ

และจากสถานการณ์อุทกภัยในประเทศไทย พ.ศ. 2554 เป็นอุทกภัยที่รุนแรง ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง ซึ่งจังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบทำให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ส่วนราชการ รวมถึงภาคอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันจังหวัดนครปฐมมีคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการจำนวน 17,715 คน แบ่งเป็นชาย 9,659 คน หญิง 8,056 คน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และเครือข่ายต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและร่วมแผนงานโครงการด้านการพัฒนาส่งเสริมการประกอบอาชีพสตรีพิการ และเพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติ ตลอดจนฝึกปฏิบัติสำหรับผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ และเครือข่ายต่างๆ ในการอพยพเคลื่อนย้ายคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้แทนองค์กรคนพิการ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 250 คน*****************************************************
ชุติมา ลีนุกูล/ข่าว/ภาพนิ่ง - ปัญจะ เอี่ยมประสพชัย/ภาพเคลื่อนไหว

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น