pearleus

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

สค.ประชุมขับเคลื่อนพลังบวกสาม รัฐ/ สื่อ ประชาสังคม/เพื่อสตรี-ครอบครัว


เมื่อวันที่ 23 พ.ค.60 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมริบบิ้นขาว ชั้น 3 สค. นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดการสัมมนาขับเคลื่อนบูรณาการเชิงพื้นที่ “ประชารัฐร่วมใจ ป้องภัยสตรีและครอบครัว” ภายใต้กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพลังบวกสาม ภาครัฐ สื่อ และประชาสังคมเพื่อสตรีและครอบครัว ประจำปี 2560 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2560 ณ จังหวัดเชียงรายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลสำเร็จการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การดำเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพสตรีและการส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในระดับพื้นที่ต่อสื่อมวลชน สร้างความมั่นคงเข้มแข็งผ่านกลไกประชารัฐ สร้างกระแสสังคมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านสตรีและเด็ก ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่องานของ สค. ในการนี้ เวลา 09.30 น. นายวิศิษฐ์ เดชเสน รองอธิบดี สค. รับหน้าที่เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนนำเสนอให้ท่านอธิบดีทราบต่อไป
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น