pearleus

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ปมท. เป็นประธานการประชุมถอดบทเรียนวิเคราะห์สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 60 เร่งจัดทำข้อเสนอ พร้อมทั้งนำมาตรการทางสังคมและแนวทางประชารัฐ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน

เมื่อ 1 พ.ค. 60  เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม 1 อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมเพื่อวิเคราะห์สรุปผลการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 เพื่อถอดเป็นบทเรียนในการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยทางถนน โดยเสนอปรับปรุงมาตรการเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง เพิ่มประสิทธิภาพการบังคบใช้กฎหมาย ควบคู่กับการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้และจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนน พร้อมทั้งนำนโยบายมาตรการทางสังคม และแนวทาง ประชารัฐ มาเป็นกลไกสำคัญในการควบคุมปัจจัยเสี่ยง และขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยทางถนนในระดับพื้นที่ ตลอดจนปรับปรุงระบบฐานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นเอกภาพ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการยกระดับความปลอดภัยทางถนน เพื่อให้สังคมไทยเป็นเมืองปลอดภัยน่าอยู่

นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรองประธานคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) คนที่ 1 ประธานการประชุมเพื่อวิเคราะห์สรุปผลการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 เปิดเผยว่า การประชุมในวันนี้ เป็นการหารือร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ภายใต้แนวคิด ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ที่มุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดตามนโยบายรัฐบาลและคำสั่ง คสช. รวมถึงมาตรการและแนวทางในการลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ อาทิ มาตรการทางสังคม มาตรการ 1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย หรือการประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบ เคาะประตูบ้าน เป็นต้น เพื่อร่วมกันวิเคราะห์และถอดบทเรียนเพื่อให้ได้ข้อสรุปข้อคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ ที่ได้บังคับใช้ ซึ่งจากการถอดบทเรียนผลสรุปการดำเนินงาน พบว่าแม้จำนวนครั้งและผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้น แต่จำนวนผู้เสียชีวิตลดลง แสดงให้เห็นว่าดัชนีความรุนแรงของอุบัติเหตุลดลง และการดำเนินมาตรการควบคุมความเสี่ยงได้ผลในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ยังมีปัจจัยสำคัญจากความร่วมมือของผู้ใช้รถใช้ถนนในการปฏิบัติตามกฎหมายจราจร รวมทั้งการเข้มงวดกวดขันวินัยจราจรอย่างจริงจังของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ทำให้อัตราการเสียชีวิตลดลง นอกจากนี้ สาเหตุหรือสันนิษฐานมูลเหตุเบื้องต้นของการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเมาสุรา ขับรถเร็ว รถจักรยานยนต์ และยังพบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ และเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ เนื่องจากไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย ส่งผลสะท้อนให้เห็นว่า แม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้กำหนดมาตรการและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลแล้ว แต่การขาดวินัยในการใช้รถใช้ถนนและพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ยังคงเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุ ที่ประชุม ศปถ.จึงมีบทสรุปร่วมกันว่าจะต้องเร่งสร้างจิตสำนึกและวินัยในการใช้รถใช้ถนนในทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นดำเนินงานในระบบการศึกษาของกลุ่มเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างกลุ่มผู้ใช้รถใช้ถนนที่มีวินัยจราจร และรณรงค์ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมและป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ อันนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นเมืองปลอดภัยน่าอยู่สอดคล้องตามนโยบาย “Safety Thailand” ซึ่งที่ประชุมฯ จะได้นำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่ได้รวบรวมเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนนในสังคมไทยต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น